Brief CVAH aan alle gemeentes : Geef braderieën, jaarmarkten en seizoensmarkten de ruimte.

Namens de landelijke CVAH, de brancheorganisatie voor de ambulante handel, vraag ik uw aandacht voor het volgende:

In deze onzekere tijden van Corona zijn we ons bewust dat we te maken hebben met maatregelen om verspreiding van het Covid19 virus tegen te gaan en dat we ons hebben te houden aan de regels opgesteld door de overheid. Dat willen wij natuurlijk ook want gezondheid is het belangrijkste wat we hebben voor de ondernemers, hun gezinnen, de consumenten enz.

Er is door het out break managementteam geadviseerd om alle evenementen georganiseerd via een evenementen vergunning in ieder geval geen doorgang te laten vinden tot 1 september.

U als gemeente en wij als belangenvereniging weten dat er natuurlijk een heel groot verschil is tussen grootschalige evenementen en kleinschalige evenementen.

Veel van de jaarlijkse activiteiten in diverse gemeentes zijn eigenlijk braderieën, jaarmarkten en seizoenmarkten en hebben geen enkel vergelijk met evenementen als pink-pop, zwarte cross enz.

Nu uit het verloop van het Covid19 virus blijkt dat er toch soepeler omgegaan kan worden met bepaalde restricties willen wij graag bij u de kleinschalige activiteiten in uw gemeente onder de aandacht brengen. In het hele land hebben we met elkaar bewezen dat we heel goed in staat zijn om markten met de 1,5 meter restricties goed te kunnen organiseren. Ook zijn we ons allen bewust dat dit nog wel een tijdje zal duren. Daarom denken wij ook dat we nu met elkaar kunnen kijken hoe we dit soort plaatselijke activiteiten, wat vaak een lokale jaarmarkt of seizoenmarkt is maar heel belangrijk is voor steden en dorpen, kunnen realiseren. We zouden dit kunnen organiseren via een tijdelijke marktvergunning of een (bruikleen) overeenkomst en dan net als met de markten goede afspraken en regels met elkaar afspreken.

De regering heeft bewust een uitzondering gemaakt voor markten en dit geldt net zo goed voor dit soort activiteiten wat jammer genoeg tot nu toe wordt georganiseerd via een evenementen vergunning. De voorgenomen versoepeling per 1 juli zijn volgens de routekaart samenkomsten tot maximaal 100 personen in een keer toegestaan (let op ook voor georganiseerde samenkomsten).

Bezoek aan winkels, markten, bibliotheken, pretparken ,dierentuinen, musea en presentatie instellingen kan, mits bezoekers en werknemers te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. De beheerders van deze locaties zijn ervoor verantwoordelijk plannen te maken waarmee ze er onder andere voor zorgen dat de 1,5 meter afstand bewaard blijft.

We willen met elkaar de consumenten een veilig vermaak aanbieden in de buitenlucht en doordat veel mensen, ook tijdens de vakanties, in Nederland zullen blijven willen we natuurlijk hier op inspelen. Ook de ondernemers die een plaats innemen op dit soort activiteiten willen ook heel graag weer aan de slag om een boterham te verdienen. Dit mes snijdt dan aan twee kanten. Ook de ondernemers op deze markten zijn flexibel en kunnen zich heel goed aanpassen aan de opgelegde regels.

Graag willen wij met u van gedachten wisselen over hoe we dit veilig kunnen organiseren. Onze lokale afdelingen, regiobestuurders, regiomanager en centraal bestuurders staan voor u klaar.

Een telefoontje naar ons kantoor en wij zorgen dat iemand met u gaat sparren en mee helpen om dit te organiseren.

Met vriendelijke groet,
Namens het Centraal Bestuur

M. Bleeker – Steenstra, secretaris/penningmeester

Standhouders braderieën en jaarmarkten demonstreren komende dinsdag in Nijmegen

sdr

Jaarmarkten en braderieën gelden onder het huidige coronabeleid als evenementen en zijn daarom nog steeds verboden. Vier organisatiebureaus van de zogeheten marktevents vinden dat niet eerlijk, aangezien gewone weekmarkten wel zijn toegestaan. Daarom gaan de standhouders volgende week dinsdag demonstreren in Nijmegen, in de hoop dat zij hun hoogseizoen in juli en augustus kunnen redden.

Meten met 2 maten

Volgens standhouder John Gruters uit Maarssen zijn de jaarmarkten en braderieën in het beleid vergeten. “Het is onbegrijpelijk: toeristische zomerweekmarkten gaan weer van start met de nodige aanpassingen wegens het coronavirus. De weekmarkt in bijvoorbeeld Rotterdam is weer open, terwijl die veel groter is dan menige braderie in een dorp. Maar wij mogen niks.”

Het probleem is volgens de organisatiebureaus dat jaarmarkten en braderieën een aparte evenementenvergunning nodig hebben, terwijl de gewone weekmarkten onder normale gemeentelijke regelingen vallen. “En elke aanvraag voor een evenementenvergunning is meteen: nee”, aldus Gruters.

Protocol

De branche heeft een protocol opgesteld om te laten zien dat ze veilig kunnen werken met markten van beperkte omvang en genoeg eigen toezichthouders. Nijmegen is uitgekozen voor de demonstratie volgende week, omdat burgemeester Hubert Bruls van die stad ook voorzitter is van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio’s. “Hij speelt een belangrijke rol, omdat gemeenten onze markten moeten toestaan. We willen hem spreken”, aldus de organisatie.

Markt IJburg Amsterdam dupe van ambtelijk mismanagement

In Amsterdam kunnen ze er wat van; de markt op IJburg moet krimpen als gevolg van ambtelijke fouten. Buurtbewoners starten een petitie om de markt te behouden zoals die nu is. Want de eis van de gemeente om de markt terug te dringen naar maximaal 20 standplaatsen is nergens op gebaseerd. Toch houdt de gemeente vast aan haar eis. Het is een voorbeeld van Holland op z’n smalst, je zou er bijna grijs haar van krijgen. Het Parool bericht hierover. Het artikel kunt u hier lezen.

Grens met België weer open; markten grensstreek profiteren

 

De markten in de grensstreek met België kunnen vanaf deze week weer meer omzet verwachten, want België opent eindelijk weer haar grenzen. En dat betekent dat onze zuiderburen weer vrolijk bij ons hun boodschappen kunnen halen, iets wat ze doorgaans graag doen. Want de prijzen voor levensmiddelen zijn bij ons gemiddeld iets lager dan in België. Bovendien vinden veel Belgen het gezellig om even de grens over te wippen. Een mooi artikel over de markt in Roosendaal kunt u lezen op de site van BN de Stem.

 

Bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers die door bijzondere omstandigheden waarvan de oorzaak buiten hun invloed ligt, tijdelijk in liquiditeitsproblemen zijn gekomen kunnen om bijzonder uitstel van betaling vragen. Vanwege de coronacrisis geldt hiervoor een tijdelijk soepeler beleid. Hieronder staan de voorwaarden vermeld:

Goedkeuring 1: drie maanden geen invorderingsmaatregelen

De Belastingdienst treft, na ontvangst van een verzoek om uitstel van betaling dat is ingediend op of na 12 maart 2020, gedurende drie maanden geen invorderingsmaatregelen, tenzij de belangen van de Staat zich hiertegen verzetten.

Het verzoek om uitstel kan schriftelijk of digitaal via een daartoe bestemd formulier worden ingediend nadat er een belastingaanslag is opgelegd. Het verzoek om uitstel wordt geacht een verzoek om uitstel van betaling te zijn van alle openstaande en nog op te leggen belastingaanslagen waarop deze goedkeuring betrekking heeft.

Deze goedkeuring geldt voor de volgende belastingen:

loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Deze goedkeuring geldt niet voor de omzetbelasting, de accijnzen, de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en de kolenbelasting voor zover deze belastingen worden geheven met toepassing van de douanewetgeving ter zake van de invoer.

Er wordt geen uitstel van betaling verleend en verleend uitstel van betaling wordt ingetrokken als de belangen van de Staat zich tegen (verder) uitstel verzetten. Dit is onder meer het geval als de ontvanger vreest voor misbruik van de situatie waardoor verhaalsmogelijkheden in gevaar komen.

Goedkeuring 2: uitstel langer dan drie maanden

De Belastingdienst verleent uitstel van betaling van belasting voor een periode langer dan drie maanden. Hiervoor gelden onderstaande voorwaarden. De ondernemer kan om deze langere uitsteltermijn vragen in zijn eerste verzoek om uitstel, of kan hier binnen de periode van 3 maanden na zijn eerste uitstelverzoek alsnog schriftelijk of (op termijn) digitaal via een daartoe bestemd formulier om vragen.

Voorwaarden goedkeuring 2:

  • De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.
  • Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.
  • Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.
  • Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer belastingen genoemd in goedkeuring 1.

Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel € 20.000 of meer bedraagt is een verklaring van een derde deskundige vereist die voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in goedkeuring 3.

Er wordt geen uitstel van betaling verleend en verleend uitstel van betaling wordt ingetrokken als de belangen van de Staat zich tegen (verder) uitstel verzetten.

Verleend uitstel van betaling op grond van dit onderdeel heeft een tijdelijk karakter en zal worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Gedurende het uitstel kan de ontvanger om tussentijdse aflossingen vragen als de liquiditeitspositie van de ondernemer dat toelaat.

Alvorens het uitstel in te trekken stelt de ontvanger de ondernemer in de gelegenheid om een passende betalingsregeling af te sluiten die niet gebonden is aan een maximumtermijn of aan andere eisen die in het reguliere uitstelbeleid worden gesteld.

Goedkeuring 3: verklaring derde deskundige

De Belastingdienst accepteert de verklaring van de derde deskundige, die op grond van goedkeuring 2 is vereist bij een belastingschuld van € 20.000 of meer, als de verklaring in ieder geval de volgende elementen bevat:

Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna. Bij ‘korte termijn’ valt te denken aan de periode waarin de actuele beperkingen van het kabinet ten aanzien van de betreffende ondernemer gelden, zoals sluiting van horeca, sportaccommodaties en kinderopvang.

Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Een liquiditeitsprognose die volgens de derde deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.

In de toelichting bij de verklaring geeft de derde deskundige aan welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt. Zo nodig licht hij dit nader toe. Niet vereist is dat de derde deskundige een zogenoemde assurance-verklaring geeft dat de ondernemer voldoet aan de voorwaarden.

Een derde deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit uw eigen onderneming.

Goedkeuring 4: samenloop uitstel

Heeft de ondernemer al om andere redenen uitstel ontvangen of vraagt hij dat, dan vormt dat geen belemmering voor een aanvraag op basis van deze nieuwe goedkeuringen.

Goedkeuring 5: geen verrekening

De Belastingdienst verrekent gedurende de periode van uitstel, als bedoeld in goedkeuring 1 en 2, geen belastingteruggaven met de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend, tenzij de ondernemer hierom verzoekt of de belangen van de Staat worden geschaad. Deze goedkeuring 5 is niet van toepassing bij de verrekening van rechten bij invoer.

Kijk hier voor meer informatie.