Grote opkomst eerste twee vakavonden

Bezoekers luisteren aandachtig naar de uitleg van secretaris Martie Bleeker in een bomvolle zaal in Nieuwerkerk a/d IJssel

De eerste week van de vakdagen zit er op en de opkomst in Akersloot en Nieuwerkerk a/d IJssel was groot. Voorzitter Henk Achterhuis opende de avond en vertelde zo’n opkomst in geen jaren te hebben meegemaakt.

Complex

Na de opening was het woord aan secretaris Martie Bleeker, zij hield de presentatie over schaarse vergunningen en ging uitgebreid in op de vele vragen vanuit de zaal. En er waren veel vragen, zoveel dat beide avonden langer duurden dan gepland. Het was echter nodig om het ingewikkelde onderwerp ‘schaarse vergunningen’ goed uitgelegd te krijgen. Als men het heeft over schaarse vergunningen praat men niet over wetgeving vanuit Den Haag, maar een dienstenrichtlijn vanuit Europa. En wat het helemaal ingewikkeld maakt is dat elke autonome gemeente deze dienstenrichtlijn op eigen wijze kan interpreteren, zodat de kans reëel is dat er een wirwar aan regels gaat ontstaan. De ene gemeente kan vergunningen afgeven voor vijf jaar, terwijl de naastliggende gemeente vergunningen kan verstrekken voor vijftien jaar. Wie exact wil weten wat schaarse vergunningen nu precies zijn wordt aangeraden om dit in alle rust na te lezen in het onderzoeksrapport ‘schaarse vergunningen op de markt‘, zie hieronder.

 

Uniformiteit

Wat de CVAH nastreeft is een zo groot mogelijke uniformiteit in regelgeving en een vergunningstermijn van vijftien jaar of meer. Want voor ondernemers is het ondoenlijk om te investeren in kwalitatief goed materieel als er geen redelijk terugverdientermijn is. In november houdt de VNG – Vereniging Nederlandse Gemeenten – een landelijke bijeenkomst voor gemeenten om schaarse vergunningen te bespreken. Volgens voorzitter Achterhuis is het essentieel wat hier zal worden afgesproken. “80% van de gemeenten zal het advies van de VNG opvolgen dus wat hier wordt afgesproken is van groot belang.” 

Doordacht

Wat tijdens de avonden opviel is dat veel ondernemers zich goed hadden voorbereid en met goed doordachte vragen en ideeën kwamen. Er werd uitgebreid ingegaan op de vraag wat ondernemers zelf kunnen doen om hun plek op de markt veilig te stellen. Want die mogelijkheden zijn er zeker. Bovendien moet men niet vergeten dat veel gemeenten hun markt koesteren, zeker de kleinere gemeenten. Want nu de detailhandel op veel plekken hun winkels sluiten is de markt voor veel gemeenten steeds meer een belangrijke plek waar inwoners hun wekelijkse boodschappen kunnen doen. En dat is cruciaal voor de leefbaarheid.

De Jonge Markt

Het tweede deel van de avond werd verzorgd door Joost Roede van het bureau Senseworld. Hij ging in op de vraag hoe de markt jong publiek aan zich kan binden en kwam met interessante ideeën en voorstellen. Voor een deel van de toehoorders was dit niets nieuws maar voor een groot deel van de toehoorders waren de tips interessant. De presentatie van Roede zal binnenkort op de CVAH website worden geplaatst zodat men zijn betoog in alle rust kan nalezen.

Volgend jaar weer

De voorzitter sloot de avond af met de belofte volgend jaar weer vakdagen te houden om dan met z’n allen te kijken wat er in een jaar tijd is gebeurd, in welke gemeenten de vergunningverlening goed verloopt en in welke gemeenten nog onrust en onduidelijkheid is.

Borrel

Nadien bleven de meesten bezoekers nog even naborrelen en was er tijd voor ontspanning. Een bevestiging van de goede sfeer die er op beide avonden was. De bijeenkomsten waren het bezoek zeker waard. Het is absoluut zinvol om als kooplieden eens in de zoveel tijd bij elkaar te komen en buiten werktijd met elkaar van gedachten te wisselen over het vak van koopman en de markt. Hoe beter wij als beroepsgroep georganiseerd zijn, des te beter zijn wij in staat om onze gemeenschappelijke belangen te beschermen. In tijden als deze, waar de druk op ‘onze’ openbare ruimte groeiende is, is dit zeker nodig. 

 

Ook in Akersloot werd aandachtig geluisterd naar de presentatie over schaarse vergunningen.