CVAH start grootschalig onderzoek

CVAH start onderzoek naar de gevolgen van het Europese besluit over schaarse vergunningen.

De CVAH houdt een enquête onder haar leden om een goed beeld te krijgen hoe zij de gevolgen van de wetgeving rondom ‘schaarse vergunningen’ ervaren. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gestuurd naar de Tweede Kamer en staatssecretaris Keijzer zodat politiek Den Haag en goed beeld krijgt van de praktische problemen waar de ambulante sector tegen aan loopt als gevolg van het besluit omtrent ‘schaarse vergunningen’.

Dagelijks bellen verontruste ondernemers naar het hoofdkantoor en ook veel gemeenten hebben nog geen helder beeld van de gevolgen van deze wetgeving. Heldere regelgeving is daarom van groot belang voor de sector. Met dit onderzoek wil de CVAH er voor zorgen dat de politieke besluitvormers een helder en concreet beeld krijgen van de gevolgen van ‘schaarse vergunningen’ voor de ambulante handel en de bezorgdheid die onder veel ondernemers leeft, zodat dit zal leiden tot een overwogen en evenwichtige wetgeving waarin de bedrijfsbelangen van ambulante ondernemers goed zijn beschermd.

De tekst van de enquête kunt u hieronder lezen:

“Zoals u weet mogen gemeenten niet langer “schaarse vergunningen” voor onbepaalde tijd verlenen aan ambulante ondernemers. Sinds de uitspraak van het Europees Hof d.d. 2016, moeten vergunningen voortaan voor een bepaalde tijd worden verleend. Dat kan voor een of twee jaar zijn, maar ook voor tien of twintig jaar. Bij het verdelen van schaarse vergunningen moet een gemeente tijdig en duidelijk informatie verstrekken aan de potentiële gegadigden. De gemeente moet bovendien volstrekt transparant zijn over de wijze van verdeling van de vergunningen en voor iedereen gelijke kansen bieden.

De Tweede Kamer en staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat willen weten wat de gevolgen zijn van “schaarse vergunningen” voor de ambulante handel. De CVAH laat om die reden een onderzoek uitvoeren. Wij willen vooral weten of u bekend bent met “schaarse vergunningen” en of uw gemeente al bezig is met het invoeren van “schaarse vergunningen”.  Wat is uw mening over schaarse vergunningen en wat verwacht u zullen de gevolgen zijn voor u en uw bedrijf. Als CVAH kunnen wij met uw antwoorden aantonen wat de gevolgen zijn van schaarse vergunningen voor de ambulante handel.

Het gehele onderzoek wordt in opdracht van de CVAH uitgevoerd door Henk Gianotten en Marktonderzoekbureau DESAN. Als onderdeel van het onderzoek houden wij ook via internet een enquête onder circa 1.500 leden. Van deze leden geven wij naam en e-mailadres door aan DESAN. Het onderzoek gaat op 15 april a.s. van start. De deelnemende kooplieden ontvangen van DESAN een link naar de vragenlijst waarbij u dan ook, indien uw vragen heeft, de contactgegevens van de CVAH en DESAN ontvangt.

Wij willen benadrukken, dat het onderzoeksbureau DESAN volstrekt vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens omgaat. Niemand – ook de CVAH niet – krijgt inzage in uw individuele gegevens. De gegevens worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt. In de rapportage worden de gegevens anoniem verwerkt en wordt uitsluitend op groepsniveau gerapporteerd.

Bij voorbaat willen wij alle deelnemende ambulante ondernemers bedanken voor hun deelname. Dit stelt de CVAH in staat om de gevolgen van “schaarse vergunningen” onder de aandacht te brengen bij de Tweede Kamer en uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het is in UW belang om hieraan mee te werken.”

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
namens het Centraal Bestuur,

M. Bleeker-Steenstra, secretaris