Voorzittersdag 18 november in Harderwijk

Het is inmiddels een gekoesterde traditie binnen de CVAH: de Voorzittersdag. Op deze dag komen afdelingsbestuurders bijeen om te praten over de koers van de vereniging en actuele zaken die de gemoederen bezig houden. Dit jaar zal het centraal bestuur verslag doen van de bevindingen die zijn opgedaan tijdens de vakavonden van afgelopen maand.

schaarse vergunningen

Tijdens deze vakavonden is het onderwerp schaarse vergunningen uitgebreid behandeld en vanuit de zaal kwamen veel opmerkingen, ideeën en wensen van leden. Deze zijn door het centraal bestuur verzameld en zullen op de voorzittersdag worden besproken met de regionale afdelingsbestuurders.

structuurverandering & opvolging

Een ander belangrijk punt wat moet worden besproken is de mogelijke structuurverandering binnen de vereniging. Zoals bekend heeft de vereniging net als andere verenigingen te maken met een gestage terugloop van leden. Deels komt dat door de vergrijzing, deels omdat het een gevolg is van de individualisering van de samenleving. De gevolgen hiervan zijn groot voor de CVAH en noopt het bestuur om te kijken naar nieuwe structuren die meer aansluiten bij de hedendaagse wensen. In welke vorm kan de CVAH blijven bestaan, zodat wij ons werk – opkomen voor de belangen van de marktondernemer in de breedste zin des woords – ook in de toekomst kunnen voortzetten. We willen de afdelingsbestuurders verschillende modellen voorleggen. Daarnaast zullen nieuwe bestuurders moeten worden aangetrokken om het huidige bestuur in de komende jaren te vervangen.

ALV 2020

Tot slot wil het centraal bestuur de afdelingsbestuurders raadplegen over mogelijke voorstellen voor de ALV in 2020. Zaken die sowieso aan de orde moeten komen zijn de contributieverhoging en de dienstverlening van het juridisch loket.

Aanmelden

Alle afdelingsbestuurders worden van harte uitgenodigd om mee te praten op de Voorzittersdag. Deze wordt gehouden op maandag 18 november in hotel Van der Valk te Harderwijk. Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Afdelingsbestuurders worden verzocht zich vooraf aan te melden voor deze middag door een mailtje te sturen naar cvah@cvah.nl

De agenda van de voorzittersdag is als volgt:

 1. Opening
 1. Mededelingen

Terugkoppeling vakdagen

 1. Schaarse Vergunningen

Laatste nieuws over Schaarse Vergunningen

 1. Mogelijke structuurverandering CVAH
 1. Diverse modellen
 2. Discussie opvolging bestuurders
 1. Mogelijke voorstellen ALV 2020
 1. Contributieverhoging
 2. Dienstverlening Juridisch Loket
 1. Rondvraag
 1. Sluiting