Congres hakt knopen door

Op de eerste congresdag van de CVAH in het Preston Palace in Almelo hebben de afgevaardigde bestuursleden enkele belangrijke knopen doorgehakt. Zo is met een overweldigende meerderheid van 70 stemmen voor en vier tegen besloten om de Algemene Ledenvergadering terug te brengen naar één dag. Ook heeft men ingestemd om afdelingen die nu kleiner zijn dan 40 leden, samen te voegen met de dichts bij gelegen afdeling.

Het meest bediscussieerde voorstel was voorstel 7 waarin het bestuur, naar aanleiding van de gehouden enquete onder de leden, voorstelt om het directe stemrecht in te voeren. Na de nodige discussie werd het voorstel in stemming gebracht en met 43 stemmen voor en 31 tegen werd het voorstel aangenomen.

Minder omstreden was het voorstel om per nieuw contributiejaar de beperkte WA verzekering niet meer als basis in het lidmaatschap op te nemen. Het Centraal Bestuur kreeg een nul op het rekest op twee voorstellen waarin het vroeg om verhoging van de contributie. De voorstellen acht, negen en tien, ingebracht door de afdeling Rotterdam, werden voor de stemming ingetrokken. Zo werd de eerste congresdag verrassend vroeg afgesloten. Uitgebreid verslag van de eerste congresdag kunt u lezen in de komende Koopman.