Strijd tegen schaarse vergunningen: de eerste slag is gewonnen, en nu?

 

Voorzitter Henk Achterhuis over de laatste stand van zaken:

Collega’s,

Na het unaniem aannemen van een motie (door de 2e Kamer) om te onderzoeken of – en in welke mate – de ambulante handel onevenredig zwaar wordt getroffen door het  schaarse vergunningen besluit, is het nu tijd voor vervolgstappen.

Namelijk het volledig informeren van Tweede Kamerleden naar aanleiding van dit besluit. Niet om het besluit aan te vechten maar om te pleiten voor een uitzonderingspositie voor de ambulante handel in zijn algemeenheid. Dit is een opschaling van wensen om onze toekomst maximaal veilig te stellen. Het centraal bestuur bereidt zich voor op een uitdaging zoals we die in onze geschiedenis nog niet eerder hebben meegemaakt! Zowel juridisch als politiek zullen we iedere gelegenheid aangrijpen om aandacht te vragen voor de toekomst van de ambulante handel.

Meer dan hartverwarmend zijn de mails en apps van collega’s met tips, aanbevelingen en aanmoedigingen, van raadslid uit Apeldoorn tot kaasondernemer uit Harderwijk. We blijven er vooral voor pleiten om al onze ongerustheid te bundelen en goed te coördineren, dat is onze kracht.

In een volgende bijdrage zal ik iets meer ingaan op het proces, we houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

H.Achterhuis
voorzitter CVAH

Brede steun Tweede Kamer voor onderzoek gevolgen schaarse vergunningen ambulante handel

Afgelopen dinsdag heeft de voltallige Tweede Kamer ingestemd met een motie van SGP kamerlid Chris Stoffer en VVD kamerlid Martin Wörsdörfer, om een onderzoek te starten naar de gevolgen van de schaarse vergunningen voor de ambulante handel. Dankzij de intensieve lobby van voorzitter Henk Achterhuis, gesteund door enkele prominente CVAH leden, staat het onderwerp nu op de agenda van het parlement. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de dreigingen voor de gehele sector als gevolg van de invoering van schaarse vergunningen onder de aandacht te brengen bij de politiek.

Snel op de agenda

Henk Achterhuis: “ik ben ontzettend blij dat we het onderwerp zo snel op de agenda hebben gekregen bij de politiek. Schaarse vergunningen kunnen enorme verstrekkende gevolgen hebben voor marktondernemers. Het is van groot belang voor de hele sector om zo snel mogelijk de dreiging die uitgaat van het besluit schaarse vergunningen in goede banen te leiden en de voortgang van de markt in de toekomst veilig te stellen.”

Bescherming bedrijven in de ambulante handel

Volgens de indieners van de motie weten gemeenten niet goed hoe om te gaan met de nieuwe wetgeving en implementatie ervan in het gemeentelijk beleid. Met de motie vraagt de Tweede Kamer de regering om samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten op korte termijn overleg te voeren over de aanpak van de genoemde problematiek, en te voorkomen dat het voortbestaan van bedrijven in de ambulante handel in gevaar komt en de regeldruk sterk toeneemt.

Verslag voorzittersbijeenkomst CVAH 26 november 2018


Elk jaar komen de voorzitters van alle CVAH-afdelingen bijeen om ondermeer samen met het bestuur de koers van de vereniging te bepalen. Zo ook afgelopen maandag. In een openhartige sfeer kwamen tal van onderwerpen aan bod, maar het meest besproken was de dreiging van de schaarse vergunningen.

Voorzitter Henk Achterhuis heette alle voorzitters welkom en riep op tot een open sfeer waarin alles gezegd kon worden. Een van de eerste punten die werden besproken was de afschaf van de WA-verzekering uit het lidmaatschap. De verzekering werd steeds onaantrekkelijker voor leden: Bak- en braadkramen waren niet langer meeverzekerd, schade tussen collega’s onderling was niet meer gedekt. En een eigen risico van 1500 euro. Dit alles meegenomen is op het congres van dit voorjaar besloten om te stoppen met deze verzekering.

Het langst werd echter stilgestaan bij het fenomeen schaarse vergunningen. Secretaris Martie Bleeker en juridisch medewerker Aygül Sen gingen uitvoerig in op vragen uit de zaal omtrent dit onderwerp. De aanwezigen in de zaal zijn doordrongen van het feit dat schaarse vergunningen een ernstige bedreiging is voor de sector en is tevreden hoe het bestuur de zaak oppakt. Dat de marktsector één grote vuist moet maken richting de politiek om de belangen van de marktondernemers te beschermen, werd meer dan duidelijk tijdens de bijeenkomst.

Krimp

Waarmee gelijk het volgende onderwerp werd aangesneden; het teruglopende ledenbestand. Al jaren heeft de vereniging te maken met een krimpend ledenbestand. Bestuurslid Jaap ter Weele kwam met ontnuchterende cijfers. “Op dit moment telt de vereniging zo’n 3300 leden. Dat was ruim vijf jaar geleden nog het dubbele. Maar ja, toen waren er ook nog zo’n 24.000 marktondernemers. Tegenwoordig telt Nederland ruim tienduizend marktondernemers. De vertegenwoordigingsgraad van de CVAH is daarmee min of meer gelijk gebleven. Ruim een kwart van alle ambulante ondernemers is lid van de vereniging. Het is van evident belang voor de sector dat ze zich goed organiseert om dreigingen als de schaarse vergunningen het hoofd te bieden.”
De voorzitters gaan in beraad met hun achterban om te kijken hoe ze collega ondernemers ervan kunnen overtuigen om toch vooral lid te worden. Het marktwezen heeft nu eenmaal een professionele organisatie nodig die de belangen van de markt op allerlei fronten verdedigt. De concurrentie van supermarktketens en webwinkels is moordend, tegelijkertijd groeit de druk op de openbare ruimte waar de markt gebruik van maakt. Nieuwe ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo op waardoor een goed werkende belangenorganisatie meer dan ooit nodig is.

Financiële gevolgen

“De terugloop van het ledenbestand heeft onvermijdelijke gevolgen voor de financiële situatie van de vereniging. Tot nu toe heeft de vereniging elke jaar zwarte cijfers laten zien, ondanks het teruglopende aantal leden. Dat is vooral te danken aan drastische bezuinigingen van de afgelopen jaren. Maar daar is de rek nu wel uit. Als er niets gebeurt zal de vereniging vanaf volgend jaar een tekort krijgen op de begroting.” Aldus bestuurslid Jaap ter Weele.

Toekomst

Secretaris Martie Bleeker heeft uitgerekend wat de CVAH zal besparen als de structuur van de vereniging soberder wordt gemaakt. Momenteel heeft de vereniging twee fulltime bestuurders en drie parttime bestuurders. De staf is in de loop der jaren terug gebracht naar 2FTE en vier parttime medewerkers. Daar kan volgens de secretaris nauwelijks nog op bezuinigd worden, wil je niet tornen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Ga je naar een bestuur op afstand, dan zijn er geen portefeuilles meer nodig, maar ontkom je niet aan minimaal 6fte regiomanagers. Bezuinigen op de Locatie? Veel goedkoper dan in Zeewolde kan de vereniging niet zitten. Kortom bezuinigingen op de structuur is nauwelijks goedkoper en creëert alleen maar meer afstand tussen het bestuur en de leden.” Vanuit de zaal werd opgeroepen om ook alvast te kijken naar opvolgers voor het huidige bestuur.
Andere zaken die aan de orde kwamen was de mogelijke integratie van de stichting De Markt van Morgen met de CVAH, de vernieuwing van het maandblad de Koopman, contributieverhoging en de dienstverlening van het juridisch loket. Al deze zaken zullen door de voorzitters met hun afdelingen worden besproken en mede de agenda bepalen voor het eerstvolgende congres in maart 2019. Een uitgebreid verslag van de voorzittersbijeenkomst is te lezen in de Koopman van januari.

Agenda Voorzittersdag 26 november Harderwijk

Agenda voorzittersdag 26 november Harderwijk

Datum : Maandag 26 november 2018

Tijd : 13.00 uur, ontvangst met een broodje

Locatie : Hotel van der Valk te Harderwijk

 Opening
 Mededelingen
Terugkoppeling WA-verzekering
 Schaarse Vergunningen
Presentatie door Martie Bleeker/Aygül Sen
 Begroting 2019
Behandeling door de penningmeester Jaap ter Weele
 Structuur CVAH
Presentatie door secretaris Martie Bleeker
 De Koopman
Mededeling door portefeuillehouder Wim Wiefkers
 Mogelijke voorstellen ALV 2019
a. Contributieverhoging
b. Mogelijke integratie DMvM met de CVAH
c. Dienstverlening Juridisch Loket
 Rondvraag
 Sluiting

Dinsdag 20 november ledenvergadering van de CVAH-afdeling Nijmegen

Geachte collega’s,

In de u reeds toegestuurde agenda van 6 november jl. is per abuis het verkeerde adres van het secretariaat vermeld. Hieronder vindt u het juiste adres.

Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Nijmegen nodigen wij u uit voor de ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op dinsdag 20 november 2018.
Locatie: Hotel Karel (voorheen Atlanta) op de Grote Markt te Nijmegen
Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

1. Opening.
2. Financieel verslag en goedkeuring financiën 2017.
3. Wat is er in de afgelopen periode gebeurd en wat heeft het bestuur gedaan.
4. a) zeldzame plaatsen (schaarse vergunningen)
b) plannen gemeente met het herinrichten Kelfkensbos en Burchtstraat.
5. Wat zijn de plannen van het bestuur.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Wij rekenen op uw komst!

Namens het Bestuur CVAH-afdeling Nijmegen

R.T.C. Vermeulen, secretaris
Tel: 0627-122 454
E-mail: rtcvermeulen@gmail.com