Bestuur presenteert toekomstplannen CVAH op voorzittersdag

 

Het was druk op de voorzittersdag in Harderwijk. Zo’n 50 afdelingsbestuurders waren afgereisd naar Harderwijk om samen met het centraal bestuur mee te discussiëren over de toekomst van de vereniging. Want dat er wat moet gebeuren is wel iedereen wel duidelijk. Het ledental van de vereniging is al een aantal jaren aan het dalen als gevolg van de vergrijzing en het uitblijven van nieuwe, jonge leden.

En dat heeft uiteraard ook z’n weerslag op de inkomsten van de CVAH. Daarom was het noodzakelijk om samen met de afdelingsbestuurders te bepraten hoe de vereniging verder moet. Wat is nog wenselijk en wat is nog mogelijk? De afgelopen jaren heeft het CB flink bezuinigd op overheadkosten en zo lukte het om jarenlang uit de rode cijfers te blijven. Maar de rek is daar nu wel uit. Verder bezuinigen tast onvermijdelijk de dienstverlening van de vereniging aan en de vraag is dan welke service je wilt hoe dan ook wilt behouden?

Secretaris Martie Bleeker had een lijstje gemaakt van mogelijke bezuinigingsvoorstellen en dat leverde veel discussie op. In de komende Koopman kunt u meer lezen over de bezuinigingsvoorstellen en de reacties van de bestuurders hier op. Eén ding stond gisteren na afloop van de vergadering als een paal boven water: De huidige service kan door de CVAH niet meer geboden worden zonder een flinke contributieverhoging.

Ledenvergadering CVAH-afdeling Dordrecht 9 december afgelast, nieuwe datum volgt zsm

Gisteren berichtten wij dat de CVAH afdeling Dordrecht haar jaarlijkse vergadering houdt op 9 december. Deze datum is echter vandaag afgelast. Een nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk, houd hiervoor de website in de gaten.

Algemene Leden Vergadering 2020: bestuurskandidaten gezocht

Algemene Ledenvergadering maart 2020

Geachte collega’s,

De Algemene Ledenvergadering van maart 2020 zal plaatsvinden op maandag 9 maart 2020. Wij zullen u medio december hiervoor de aanmeldingsformulieren toezenden.

Wij willen u verder nog attenderen op de volgende zaken:

 • De eventuele voorstellen voor de komende Algemene Vergadering van maart 2020 moeten vóór 1 januari 2020 ingediend zijn.
 • In de maanden januari, februari of maart dient iedere afdeling een ledenvergadering te beleggen om de agenda van de Algemene Vergadering te behandelen en twee afgevaardigden te benoemen.

Indien uw afdeling geen ledenvergadering houdt, dan verliest uw afdeling het stemrecht.

 • Portefeuillehouder Regelgeving, mevrouw H. Heine-van Dartel, is aftredend en herkiesbaar.
 • Portefeuillehouder Communicatie, de heer W. Wiefkers, is aftredend en niet herkiesbaar.

Kandidaat: de heer M. Sauer, afdeling Limburg.

Graag maken wij u nogmaals attent dat sinds de ledenvergadering van maart 2019 de CVAH geen landelijke Penningmeester meer heeft. Wij hopen dat er ook voor de functie van Penningmeester kandidaten zich aanmelden.

Mocht u of een bestuurslid interesse hebben in de functie van Penningmeester, Regelgeving of Communicatie dan kunt u een voordracht namens de afdeling, voorzien van een CV en de bereidverklaring van de  kandidaat, uiterlijk vóór 1 januari 2020  aan het Centraal Bestuur sturen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot ondergetekende.

 

Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

 

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel,

M. Bleeker-Steenstra, secretaris

 

Verkiezing Beste Markt vernieuwd!

Dé Award voor de Ambulante Handel!

Beste Marktverkiezing totaal vernieuwd!

Nadat de verkiezing van de Beste Markt 2019 niet door kon gaan door te weinig deelnemers, en we u beloofd hebben met een nieuw plan terug te komen kan ik u nu dit plan presenteren:

De CVAH is  een samenwerking aangegaan met de verkiezing van de Beste Binnenstad van Nederland. Op maandag 18 mei 2020 worden niet alleen de prijzen voor de Beste Binnenstad uitgereikt maar ook voor de Beste Markten van Nederland!

Het meedoen aan de verkiezing Beste markt van Nederland is aantrekkelijker gemaakt door eenvoudig uw markt online aan te melden. Dat kan onder aan deze pagina. Er zijn ook geen deelnamekosten voor de markten meer aan verbonden. Als verantwoordelijke binnen het bestuur van de CVAH verwacht ik dat er op deze manier meer markten mee gaan doen aan de verkiezing. Het is immers een unieke kans om uw markt te promoten.

Met vriendelijke groet,

Wim Wiefkers, bestuurslid Communicatie

Voorzittersdag 18 november in Harderwijk

Het is inmiddels een gekoesterde traditie binnen de CVAH: de Voorzittersdag. Op deze dag komen afdelingsbestuurders bijeen om te praten over de koers van de vereniging en actuele zaken die de gemoederen bezig houden. Dit jaar zal het centraal bestuur verslag doen van de bevindingen die zijn opgedaan tijdens de vakavonden van afgelopen maand.

schaarse vergunningen

Tijdens deze vakavonden is het onderwerp schaarse vergunningen uitgebreid behandeld en vanuit de zaal kwamen veel opmerkingen, ideeën en wensen van leden. Deze zijn door het centraal bestuur verzameld en zullen op de voorzittersdag worden besproken met de regionale afdelingsbestuurders.

structuurverandering & opvolging

Een ander belangrijk punt wat moet worden besproken is de mogelijke structuurverandering binnen de vereniging. Zoals bekend heeft de vereniging net als andere verenigingen te maken met een gestage terugloop van leden. Deels komt dat door de vergrijzing, deels omdat het een gevolg is van de individualisering van de samenleving. De gevolgen hiervan zijn groot voor de CVAH en noopt het bestuur om te kijken naar nieuwe structuren die meer aansluiten bij de hedendaagse wensen. In welke vorm kan de CVAH blijven bestaan, zodat wij ons werk – opkomen voor de belangen van de marktondernemer in de breedste zin des woords – ook in de toekomst kunnen voortzetten. We willen de afdelingsbestuurders verschillende modellen voorleggen. Daarnaast zullen nieuwe bestuurders moeten worden aangetrokken om het huidige bestuur in de komende jaren te vervangen.

ALV 2020

Tot slot wil het centraal bestuur de afdelingsbestuurders raadplegen over mogelijke voorstellen voor de ALV in 2020. Zaken die sowieso aan de orde moeten komen zijn de contributieverhoging en de dienstverlening van het juridisch loket.

Aanmelden

Alle afdelingsbestuurders worden van harte uitgenodigd om mee te praten op de Voorzittersdag. Deze wordt gehouden op maandag 18 november in hotel Van der Valk te Harderwijk. Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Afdelingsbestuurders worden verzocht zich vooraf aan te melden voor deze middag door een mailtje te sturen naar cvah@cvah.nl

De agenda van de voorzittersdag is als volgt:

 1. Opening
 1. Mededelingen

Terugkoppeling vakdagen

 1. Schaarse Vergunningen

Laatste nieuws over Schaarse Vergunningen

 1. Mogelijke structuurverandering CVAH
 1. Diverse modellen
 2. Discussie opvolging bestuurders
 1. Mogelijke voorstellen ALV 2020
 1. Contributieverhoging
 2. Dienstverlening Juridisch Loket
 1. Rondvraag
 1. Sluiting