Financiële tegemoetkoming gemeente Bunschoten voor markt- en horecaondernemers

De jaartarieven voor de marktgelden van de zaterdagmarkt en de precariobelasting voor terrassen voor de horeca worden als gevolg van de coronacrisis voor 2020 door de gemeente Bunschoten gehalveerd.

Normaliter gaat de gemeenteraad donderdag akkoord met het door het college gepresenteerde voorstel ‘fiscale maatregelen ondernemersheffingen met terugwerkende kracht 1-1-2020 vanwege corona’. De lokale overheid ontvangt als gevolg hiervan € 29.000,- minder aan marktgelden en € 15.000,- minder aan precariobelasting.

Een meerderheid van de marktkooplieden kon vanaf medio maart tot en met 1 juni geen gebruik maken van de marktplekken. En de horeca ging zelfs vrijwel volledig op slot. In eerste instantie zal de gemeente Bunschoten kijken of deze coronamaatregelen bij het Rijk gedeclareerd kunnen worden, naast de andere gemeentelijke kosten die samenhangen met corona. Recent verzocht de gemeenteraad unaniem het college met verzachtende en ondersteunende maatregelen voor door de coronacrisis getroffen horeca- en marktondernemers te komen.

bron: De Bunschoter

Haagse markt weer helemaal open zoals voor de coronacrisis

De Haagse Markt gaat weer open op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) gaf gisteren groen licht hiervoor. Tot nu toe was de Haagse Markt weliswaar geopend, maar in kleinere vorm. In overleg met de marktkooplieden is besloten dat er weer wordt teruggegaan naar de omvang en het ritme van voor de coronacrisis.

Looproute

Hoewel het aanbod van de Haagse Markt verder is uitgebreid, blijven de RIVM-richtlijnen van kracht, zoals de verplichte looproute en een controle bij de ingang. Er zijn vier ingangen en vier uitgangen. Zo hoeven bezoekers niet het hele terrein over om hun inkopen te doen. Wethouder Bredemeijer doet de oproep aan alle marktbezoekers om vooral de 1,5 meter afstand te blijven houden.

Focus weer op ondernemen

Hilbert Bredemeijer: “Deze stap is fijn voor buurtbewoners en bezoekers, maar vooral ook voor alle marktkooplieden die zich, zo goed en zo kwaad als het ging, door de afgelopen maanden heen hebben geslagen. Goed dat zij eindelijk weer verder kunnen met doen waar zij goed in zijn: ondernemen.”

Tweede pakket corona noodhulp gelanceerd

Gisteren berichtten we u nog over de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het MKB. Nu kunnen bedrijven naar verwachting ook een nieuwe NOW-subsidie aanvragen vanaf maandag 6 juli bij het UWV. Het scala aan steunmaatregelen is inmiddels zo divers en complex dat je dit nauwelijks nog op eigen houtje kunt overzien en aanvragen. Werk daarom nauw samen met uw boekhouder of accountant om er voor te zorgen dat u het maximale aan hulp krijgt. Het is natuurlijk doodzonde om geld te laten liggen.

De eerste ronde steunmaatregelen hadden met name betrekking op een noodloket voor € 4.000, een bijstandsuitkering voor ondernemers en compensatie voor loonkosten. Daarnaast is het eenvoudiger om een lening te krijgen bij banken en kan een ondernemer uitstel van betaling aanvragen voor vele belastingen.

De tweede ronde coronamaatregelen geeft nog meer ruimte en er wordt beter gekeken naar denkfouten in de eerste ronde. Voor deze tweede ronde heeft het kabinet een bedrag van ruim 13 miljard euro uitgetrokken, een flinke smak geld. De belangrijkste maatregelen in dit tweede steunpakket zijn de volgende:

NOW regeling tweede ronde

 1. NOW regeling blijft bestaan, nieuwe aanvraag vanaf 6 juli 2020. De aanvraag moet voor 7 september 2020 worden ingediend. Geadviseerd wordt om de aanvraag niet te vroeg in te dienen (als dit qua liquiditeit kan), u heeft dan namelijk een beter beeld van de omzetdaling.
 2. Referentiemaand wordt aangepast naar maart 2020 (in plaats van januari 2020).
 3. De omzetdaling in juni, juli, augustus en september 2020 moet ten minste 20% zijn.
 4. Speciale regeling voor seizoenbedrijven die in maart 2020 een hogere loonsom hebben dan in januari 2020. Voor de tweede NOW regeling wordt het loon gerelateerd aan het loon in maart 2020 (in plaats van januari 2020).
 5. Werkgever met geen loonkosten in januari 2020 en wel loonkosten in maart 2020 komen voor de (eerste) NOW regeling in aanmerking.
 6. Verhoging opslag NOW regeling van 30% naar 40%. Hierdoor derhalve meer compensatie van loonkosten.
 7. Als u een NOW aanvraag heeft gedaan kunnen uw naam (en de verleende voorschotten) openbaar worden gemaakt. Dit zal vanaf eind juni 2020 op de internetsite van het UWV geschieden.
 8. Als u een bedrijf heeft overgenomen komt er een speciale regeling.
 9. Ook bedrijven die voor 1 februari 2020 zijn gestart kunnen gebruik maken van de NOW regeling.
 10. Accountantsverklaring wordt verplicht als de NOW subsidie € 125.000 of meer heeft bedragen (voorschot € 100.000).
 11. Aanvragen voor eerste NOW regeling moeten voor 5 juni 2020 zijn ingediend en dus niet voor 31 mei 2020.
 12. Als er in januari 2020 een dertiende maand is uitbetaald geldt deze niet voor de uiteindelijke loonsom. Of dit ook voor bonussen zal gelden is onduidelijk.
 13. Als gebruik wordt gemaakt van NOW 2.0 mogen er in 2020 geen bonussen, dividenden worden uitgekeerd en/of aandelen worden ingekocht. Dit geldt enkel voor bonussen/ dividenden aan de directie of het bestuur. Reguliere bonussen aan werknemers zijn wel toegestaan.
 14. Als u gebruikt maakt van de NOW 2.0 moet u werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Voor de scholingskosten komt in juli 2020 een subsidie.
 15. Ontslag i.v.m. bedrijfseconomische redenen wordt onder de NOW 2.0 niet meer gestraft, de NOW wordt – i.v.m. een lager loon – wel verlaagd. Bij ontslag van meer dan 20 werknemers (door bedrijfseconomische omstandigheden) is overleg met de vakbond verplicht. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen in de periode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.

 

De verschillen tussen beide regelingen zijn hieronder naast elkaar gezet:

 

  NOW Regeling 1.0  NOW regeling 2.0
Omzetverlies Minimaal 20% over 3 maanden Minimaal 20% over 4 maanden
Aanvraag  1 maart en voor 5 juni  Aanvraag voor 30 september
Vergoeding  Maximaal 90% loonkosten  Maximaal 90% loonkosten
Referentiemaand  Januari of gem. maart – mei  maart 2020
 Loon vergoeding  3 maanden  4 maanden
Opslag loon  30%  40%
Korting ontslag  50% bij bedr ec ontslag  bij meer dan 20 werkn 5%
Voorw. ontslag  Geen  overleg vakbond
Aanvraag bij  UWV  UWV vanaf 6 juli 2020
Voorwaarden bestuur  Geen (tenzij werkmij regeling)  Geen dividend of bonus uitkeren
Accountantsverklaring  vanaf 125.000 subsidie  vanaf 125.000 subsidie
Deskundigenverklaring  25.000 – 125.000  25.000 – 125.000

TOZO 2.0 regeling

 1. De TOZO regeling wordt verlengd met 3 maanden.
 2. De TOZO 2.0 regeling kunt u vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020 aanvragen.
 3. Er gaat voor TOZO 2.0 wel een partner inkomenstoets gelden. Het inkomen van de partner wordt derhalve meegenomen bij de beoordeling of een ondernemer recht heeft op de TOZO 2.0 . Bij inkomen boven het sociale minimum is er geen recht op een uitkering. Zie schema hieronder:

 

  TOZO 1.0   TOZO 2.0
Uitkering voor  ZZP, ondernemer en DGA  ZZP, ondernemer en DGA
Vermogenstoets  Nee  Nee
Uitkering  1.500 gehuwd en 1.050 alleenstaand  Idem
 Inkomen partner  Niet relevant  Wel relevant
 Gestart voor  1 januari 2020  17 maart 2020
 Urencriterium  Ja min 1.225 uur, 23,5 per week  Idem
 Looptijd  tot 1 juni 2020  1 juni – 30 september 2020
 Aanvragen bij  Gemeente tot 1 juni  Gemeente vanaf 1 juni

TOGS 2.0 regeling

 1. Er was een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 via SBI codes bepaalde bedrijven. Deze regeling wordt verhoogd. Voorwaarden zijn nog niet helemaal duidelijk.
 2. Voor sommige sectoren wordt het bedrag van deze regeling voor de komende 4 maanden (vanaf juni 2020) verhoogd tot € 50.000 belastingvrij, dit is een totaalbedrag voor de komende 3 maanden.
 3. De hoogte is afhankelijk van de omzetderving, vaste lasten en de omvang van het bedrijf.
 4. De werkgever mag maximaal 250 werknemers in dienstbetrekking hebben.
 5. De werkgever moet een omzetverlies hebben van 30%.
  TOGS Regeling   TVL Regeling
Werknemers  maximaal 250  maximaal 250
Periode  loopt tot 15 juni 2020 1 juni – 30 september 2020
Omzetverlies  niet relevant  30% of meer
Tegemoetkoming  4.000 euro eenmalig  maximaal 50.000 euro in 4 maanden
Aanvraag via?  RVO  RVO
SBI code relevant  Ja, lijst website RVO  Ja, lijst website RVO
Aanvraag voor?  voor 26 juni 2020  Vanaf media juni 2020
Invloed NOW  Nee  Ja, subsidie is omzet voor NOW regeling
Waarvoor?  Algemeen  Vaste lasten zoals huur, lease etc

Belastingmaatregelen 2.0

 1. Uitstel van betaling wordt verlengd tot 1 oktober 2020, deze regeling ziet op de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
 2. Boetes hoeven niet te worden betaald.
 3. Bij uitstel langer dan 3 maanden verklaren dat er geen bonussen of dividenden worden uitgekeerd over 2020 en ook geen aandelen worden ingekocht
 4. Uitstel wordt verkregen mits er geen bonussen en dividenden worden uitgekeerd in 2020 (ook geen inkoop van eigen aandelen).
 5. Overige maatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2020 (zoals BTW vrijstelling, urencriterium en pauze hypotheekverplichting aflossen).
 6. Versoepeling urencriterium wordt verlengd.
 7. Bijzonder uitstel voor BPM vanaf 1 juni 2020 bij auto die in mei 2020 op naam is gezet.
 8. Betaalpauze hypotheek blijft tot 1 september 2020 in stand.

Overige maatregelen 2.0 corona pakket

 1. Krediet verruimingsregelingen lopen door, dit geldt voor de BMKB, GO, KKC en SEED regelingen. Ook de COL regeling wordt verlengd en qua budget verhoogd.

 

*Bronnen gebruikt voor dit artikel:

Overige maatregelen corona 2.0

Wijziging NOW regeling noodpakket 2.0

TOZO regeling 2.0

Kamerbrief 20 mei 2020 inzake 2.0 corona

 

Nieuwe steunmaatregelen vanaf morgen aan te vragen

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf morgen de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van €50.000 voor juni tot en met september 2020.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd dat de TVL vanaf dinsdag 30 juni 2020, 9.00 uur – morgen dus – wordt geopend, nu de Europese Commissie de regeling heeft goedgekeurd. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming, die onderdeel is van het tweede noodpakket van het kabinet, aanvragen via de website www.rvo.nl/tvl

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): ‘Voor veel bedrijven betekent de coronacrisis dat ze alles op alles moeten zetten om overeind te blijven. Daarom steunt het kabinet ondernemers waar het kan, om te proberen zoveel mogelijk ontslagen en faillissementen te voorkomen. De eerdere gedwongen sluiting en huidige beperkingen voor specifieke sectoren vanuit het kabinet, hebben nog steeds grote impact. Daarom steunen we die bedrijven via de TVL. En compenseren de lagere omzet, terwijl hun vaste lasten doorlopen.’

Voorwaarden TVL

Mkb-ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven moeten van juni t/m september 2020 minimaal 30 procent omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten van de omzet is minimaal €4000. Van dat deel wordt maximaal 50 procent gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal €1000 en maximaal €50.000. De regeling is eenmalig aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.

Pot van 1,4 miljard euro

Er is circa €1,4 miljard gereserveerd als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor de TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC, SEED Capital) lopen ook door. Ook is er de tweede tranche (200 miljoen euro) van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups).

Waar kunnen u terecht?

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is vanaf dinsdag 30 juni via www.rvo.nl/tvl aan te vragen. Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via www.belastingdienst.nl/coronavirus. 

 

Standhouders braderieën en jaarmarkten demonstreren komende dinsdag in Nijmegen

sdr

Jaarmarkten en braderieën gelden onder het huidige coronabeleid als evenementen en zijn daarom nog steeds verboden. Vier organisatiebureaus van de zogeheten marktevents vinden dat niet eerlijk, aangezien gewone weekmarkten wel zijn toegestaan. Daarom gaan de standhouders volgende week dinsdag demonstreren in Nijmegen, in de hoop dat zij hun hoogseizoen in juli en augustus kunnen redden.

Meten met 2 maten

Volgens standhouder John Gruters uit Maarssen zijn de jaarmarkten en braderieën in het beleid vergeten. “Het is onbegrijpelijk: toeristische zomerweekmarkten gaan weer van start met de nodige aanpassingen wegens het coronavirus. De weekmarkt in bijvoorbeeld Rotterdam is weer open, terwijl die veel groter is dan menige braderie in een dorp. Maar wij mogen niks.”

Het probleem is volgens de organisatiebureaus dat jaarmarkten en braderieën een aparte evenementenvergunning nodig hebben, terwijl de gewone weekmarkten onder normale gemeentelijke regelingen vallen. “En elke aanvraag voor een evenementenvergunning is meteen: nee”, aldus Gruters.

Protocol

De branche heeft een protocol opgesteld om te laten zien dat ze veilig kunnen werken met markten van beperkte omvang en genoeg eigen toezichthouders. Nijmegen is uitgekozen voor de demonstratie volgende week, omdat burgemeester Hubert Bruls van die stad ook voorzitter is van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio’s. “Hij speelt een belangrijke rol, omdat gemeenten onze markten moeten toestaan. We willen hem spreken”, aldus de organisatie.