Grens met België weer open; markten grensstreek profiteren

 

De markten in de grensstreek met België kunnen vanaf deze week weer meer omzet verwachten, want België opent eindelijk weer haar grenzen. En dat betekent dat onze zuiderburen weer vrolijk bij ons hun boodschappen kunnen halen, iets wat ze doorgaans graag doen. Want de prijzen voor levensmiddelen zijn bij ons gemiddeld iets lager dan in België. Bovendien vinden veel Belgen het gezellig om even de grens over te wippen. Een mooi artikel over de markt in Roosendaal kunt u lezen op de site van BN de Stem.

 

Bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers die door bijzondere omstandigheden waarvan de oorzaak buiten hun invloed ligt, tijdelijk in liquiditeitsproblemen zijn gekomen kunnen om bijzonder uitstel van betaling vragen. Vanwege de coronacrisis geldt hiervoor een tijdelijk soepeler beleid. Hieronder staan de voorwaarden vermeld:

Goedkeuring 1: drie maanden geen invorderingsmaatregelen

De Belastingdienst treft, na ontvangst van een verzoek om uitstel van betaling dat is ingediend op of na 12 maart 2020, gedurende drie maanden geen invorderingsmaatregelen, tenzij de belangen van de Staat zich hiertegen verzetten.

Het verzoek om uitstel kan schriftelijk of digitaal via een daartoe bestemd formulier worden ingediend nadat er een belastingaanslag is opgelegd. Het verzoek om uitstel wordt geacht een verzoek om uitstel van betaling te zijn van alle openstaande en nog op te leggen belastingaanslagen waarop deze goedkeuring betrekking heeft.

Deze goedkeuring geldt voor de volgende belastingen:

loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Deze goedkeuring geldt niet voor de omzetbelasting, de accijnzen, de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en de kolenbelasting voor zover deze belastingen worden geheven met toepassing van de douanewetgeving ter zake van de invoer.

Er wordt geen uitstel van betaling verleend en verleend uitstel van betaling wordt ingetrokken als de belangen van de Staat zich tegen (verder) uitstel verzetten. Dit is onder meer het geval als de ontvanger vreest voor misbruik van de situatie waardoor verhaalsmogelijkheden in gevaar komen.

Goedkeuring 2: uitstel langer dan drie maanden

De Belastingdienst verleent uitstel van betaling van belasting voor een periode langer dan drie maanden. Hiervoor gelden onderstaande voorwaarden. De ondernemer kan om deze langere uitsteltermijn vragen in zijn eerste verzoek om uitstel, of kan hier binnen de periode van 3 maanden na zijn eerste uitstelverzoek alsnog schriftelijk of (op termijn) digitaal via een daartoe bestemd formulier om vragen.

Voorwaarden goedkeuring 2:

  • De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.
  • Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.
  • Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.
  • Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer belastingen genoemd in goedkeuring 1.

Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel € 20.000 of meer bedraagt is een verklaring van een derde deskundige vereist die voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in goedkeuring 3.

Er wordt geen uitstel van betaling verleend en verleend uitstel van betaling wordt ingetrokken als de belangen van de Staat zich tegen (verder) uitstel verzetten.

Verleend uitstel van betaling op grond van dit onderdeel heeft een tijdelijk karakter en zal worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Gedurende het uitstel kan de ontvanger om tussentijdse aflossingen vragen als de liquiditeitspositie van de ondernemer dat toelaat.

Alvorens het uitstel in te trekken stelt de ontvanger de ondernemer in de gelegenheid om een passende betalingsregeling af te sluiten die niet gebonden is aan een maximumtermijn of aan andere eisen die in het reguliere uitstelbeleid worden gesteld.

Goedkeuring 3: verklaring derde deskundige

De Belastingdienst accepteert de verklaring van de derde deskundige, die op grond van goedkeuring 2 is vereist bij een belastingschuld van € 20.000 of meer, als de verklaring in ieder geval de volgende elementen bevat:

Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna. Bij ‘korte termijn’ valt te denken aan de periode waarin de actuele beperkingen van het kabinet ten aanzien van de betreffende ondernemer gelden, zoals sluiting van horeca, sportaccommodaties en kinderopvang.

Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Een liquiditeitsprognose die volgens de derde deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.

In de toelichting bij de verklaring geeft de derde deskundige aan welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt. Zo nodig licht hij dit nader toe. Niet vereist is dat de derde deskundige een zogenoemde assurance-verklaring geeft dat de ondernemer voldoet aan de voorwaarden.

Een derde deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit uw eigen onderneming.

Goedkeuring 4: samenloop uitstel

Heeft de ondernemer al om andere redenen uitstel ontvangen of vraagt hij dat, dan vormt dat geen belemmering voor een aanvraag op basis van deze nieuwe goedkeuringen.

Goedkeuring 5: geen verrekening

De Belastingdienst verrekent gedurende de periode van uitstel, als bedoeld in goedkeuring 1 en 2, geen belastingteruggaven met de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend, tenzij de ondernemer hierom verzoekt of de belangen van de Staat worden geschaad. Deze goedkeuring 5 is niet van toepassing bij de verrekening van rechten bij invoer.

Kijk hier voor meer informatie.

Superhandig: de coronacalculator

Wij hebben er als eens eerder over bericht, maar het is absoluut de moeite waard om dit nog eens te doen. De coronacalculator, een handig instrument van VNO-NCW en MKB-Nederland. De calculator geeft je snel inzicht geeft in jouw persoonlijke situatie en vertelt voor welke steunmaatregelen jij in aanmerking komt. Bereken hoe corona-regelingen jouw onderneming helpen. Krijg inzicht in relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. Hier is de calculator te vinden.

Weer blijkt weekmarkt vele malen veiliger dan supermarkt

Nieuw onderzoek bevestigt dat boodschappen halen op de markt vele malen veiliger is dan in een supermarkt. De Duitse topviroloog Christian Drosten stelt dat in de bestrijding van corona nog meer de nadruk moet komen op het ventileren van afgesloten ruimtes. Volgens Drosten is het luchten zelfs belangrijker dan handen wassen en desinfecteren.

De viroloog en tevens adviseur van bondskanselier Angela Merkel zei dat nieuwe wetenschappelijke inzichten erop wijzen dat corona naast via druppels ook via zogeheten aerosolen, zwevende virusdeeltjes in de lucht, verspreid kan worden in een afgesloten ruimte. Het hele artikel kunt u hier lezen.