Algemene Leden Vergadering 2020: bestuurskandidaten gezocht

Algemene Ledenvergadering maart 2020

Geachte collega’s,

De Algemene Ledenvergadering van maart 2020 zal plaatsvinden op maandag 9 maart 2020. Wij zullen u medio december hiervoor de aanmeldingsformulieren toezenden.

Wij willen u verder nog attenderen op de volgende zaken:

  • De eventuele voorstellen voor de komende Algemene Vergadering van maart 2020 moeten vóór 1 januari 2020 ingediend zijn.
  • In de maanden januari, februari of maart dient iedere afdeling een ledenvergadering te beleggen om de agenda van de Algemene Vergadering te behandelen en twee afgevaardigden te benoemen.

Indien uw afdeling geen ledenvergadering houdt, dan verliest uw afdeling het stemrecht.

  • Portefeuillehouder Regelgeving, mevrouw H. Heine-van Dartel, is aftredend en herkiesbaar.
  • Portefeuillehouder Communicatie, de heer W. Wiefkers, is aftredend en niet herkiesbaar.

Kandidaten: de heer M. Sauer, afdeling Limburg.
de heer P. Reudink, afdeling Overijssel

Graag maken wij u nogmaals attent dat sinds de ledenvergadering van maart 2019 de CVAH geen landelijke Penningmeester meer heeft. Wij hopen dat er ook voor de functie van Penningmeester kandidaten zich aanmelden.

Mocht u of een bestuurslid interesse hebben in de functie van Penningmeester, Regelgeving of Communicatie dan kunt u een voordracht namens de afdeling, voorzien van een CV en de bereidverklaring van de  kandidaat, uiterlijk vóór 1 januari 2020  aan het Centraal Bestuur sturen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot ondergetekende.

 

Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

 

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel,

M. Bleeker-Steenstra, secretaris