Besluit invoering avondklok uitgesteld tot morgen

De verwachte invoering van de avondklok is uitgesteld tot morgen. Premier Rutte verkondigde dat de invoering van een avondklok volgens experts nodig is om met name de Engelse variant van het coronavirus onder controle te houden. Maar een besluit hierover is niet genomen. Dat laat de premier over aan de Tweede Kamer, waar de invoering van de avondklok morgenmiddag zal worden besproken. Indien de kamer morgen instemt met de invoering van de avondklok, zal deze naar verwachting zaterdag ingaan.

 

Ondernemers snakken naar liquiditeit

Ondernemers snakken naar liquiditeit. Tot die conclusie komt kredietverstrekker Qredits. Die verleende afgelopen jaar maar liefst 5.000 nieuwe kredieten waarvan 1.400 corona-overbruggingskredieten zonder winstoogmerk. En ook dit jaar blijven de aanvragen binnenkomen. Het gevoel heerst dat ondernemers snakken naar geld om de coronacrisis te overbruggen.

103 miljoen verstrekt

In totaal verstrekte Qredits in 2020 5.000 nieuwe kredieten, voor een totaal bedrag van 103 miljoen euro. Van deze 5.000 kredieten vielen er 1.400 leningen onder overbruggingskrediet. Qredits heeft traditioneel veel klanten in risicovolle sectoren als detailhandel, persoonlijke verzorging en horeca. Sectoren die fors zijn geraakt door de coronacrisis. Het jaar 2020 stond dan ook vrijwel volledig in het teken van COVID-19 en de effecten hiervan op het ondernemerschap.

Overbruggen 

In maart was Qredits de eerste financiële instelling die Uitstel Aflossing aanbood aan haar ondernemers, met een verlaging van de rente naar 2%. “En met de introductie van ons corona-overbruggingskrediet konden we écht in een behoefte voorzien. Hiervan zijn er in 2020 maar liefst 1.400 van verstrekt. Ondernemers snakken naar liquiditeit om de coronacrisis te overbruggen”, aldus CEO Elwin Groenevelt.

Coaching

Maar het bleef niet bij enkel financiële steun. Groenevelt vult aan: “Ook voor coaching kunnen ondernemers terecht. We hebben een poule van 650 vrijwillige ondernemerscoaches waarvan een groot deel ook als CrisisCoach is ingezet. Als ondernemer is het namelijk heel waardevol om een sparringpartner te hebben. En er komen ook emoties bij kijken, dan is het dankbaar werk om als coach een luisterend oor te kunnen bieden. Het jaar 2021 zal in het teken staan van herstel van het MKB.”

 

De Marktengids 2021 t.w.v. €20,- GRATIS meegestuurd met De Koopman

De allernieuwste marktengids t.w.v. €20,- is vanaf vandaag bij alle CVAH leden in de brievenbus gevallen. Hierin treft u een overzicht aan van de Nederlandse markten en contactgegevens van bestuurders, secretariaten en managers van de vereniging.

Tegelijkertijd heeft u de laatste gedrukte marktengids die de CVAH uitbrengt. Daarom ontvangt alle leden dit laatste exemplaar.

Wie tegenwoordig informatie zoekt over een bepaalde markt, instantie of persoon, doet dit digitaal. Daarom gaan we onze website gebruiken om dit soort informatie sneller en duidelijker weer te geven.
Dit jaar krijgt de communicatievorm van de vereniging ook een grote update. Zo is de CVAH een samenwerking aangegaan met een nieuwe uitgever, Muntz uit Amersfoort. Dit bureau zal de Koopman voorzien van een nieuw jasje en ook de website van de CVAH krijgt een modernere look. Met nieuwe, snelle zoekfuncties en meer interactieve pagina’s. Wie straks informatie zoekt over een bepaalde markt of persoon bij de vereniging zal dat sneller en gemakkelijker vinden via onze  vernieuwde website.

Het is daarom dat we met enige weemoed afscheid nemen van deze marktengids, die jarenlang een steun en toeverlaat was voor menig marktondernemer, maar door de tijd is achterhaald. Desalniettemin veel leesplezier toegewenst. Geniet voor een laatste keer van het feit dat u iets tastbaars in handen houdt en de geur van inkt en papier kunt opsnuiven. Maar voor echte actuele informatie raden wij u aan om het antwoord op uw vraag op onze vernieuwde website te zoeken.

Met vriendelijke groet,

Peter Reudink
Ad interim voorzitter & portefeuille communicatie CVAH

100ste ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 8 MAART 2021

 

Aan: alle CVAH-afdelingen                               Zeewolde, 12 januari 2021

Betreft: Congres 2021

Geachte afdelingsbestuurders, beste collega’s,

Graag informeren wij jullie over de volgende zaken. Door De Covid-19 pandemie kunnen wij natuurlijk niet een Algemene Ledenvergadering houden op de gebruikelijke manier. Ook denken wij dat dit ook nog niet in juni kan en houden er rekening mee pas op zijn vroegst in oktober-november. Dit vergt toch een creatieve oplossing om de continuïteit in de Vereniging te waarborgen.

Wij hebben op 2 momenten overleg gevoerd met diverse afdelingsvoorzitters en in die gesprekken zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verstandig is om een vergadering te beleggen waarin alleen de jaarcijfers, de begroting en de verkiezingen behandeld gaan worden.

Wij gaan dit doen met 1 bestuurder, voorzitter of secretaris, van de afdelingen en dan wel lijfelijk bij Van der Valk in Harderwijk. De voorzitters spraken duidelijk uit dat ze dit liever doen dan digitaal vergaderen.

Waar lopen we dan tegen aan wat niet geheel volgens de statuten gaat:

 1. Als afdelingen kunt u van tevoren geen ledenvergadering houden. Wel kunt u de zaken bespreken in uw eigen afdelingsbestuur. Wij zullen zorgen dat u ruim van tevoren over de stukken kunt beschikken.
 2. Als Afdeling kunt u op een later moment in het jaar een ledenvergadering beleggen waarin u verantwoording achteraf geeft van uw beslissingen. De meeste afdelingen vragen voordat ze naar een ALV gaan van tevoren een mandaat en die is in deze bijzondere omstandigheden ook nog geldig voor dit jaar.
 3. Uw financiële stukken worden besproken op de ledenvergadering en dan geeft een kascommissie fiat op uw cijfers. Ook dit kan dan niet op deze manier. Het CB stelt voor dat u toch twee leden van uw afdeling vraagt om de kascommissie te zijn. Lukt dit niet dan vinden wij het ook voldoende dat de voorzitter en de secretaris tekenen voor de cijfers. Zo kunnen de afdrachten gewoon uitgekeerd worden.
 4. Het CB biedt u per eerst mogelijke ALV de voorstellen aan van de afdelingen die nu al voorstellen hebben ingediend. Wij denken dat je echt met elkaar in breder verband over de voorstellen moet discussiëren. Ook bieden wij dan nog de mogelijkheid om twee manden voor de mogelijke datum opnieuw voorstellen in te dienen. Ook het CB dient geen voorstellen in om een eerlijk speelveld te houden.
 5. Verkiezing penningmeester. Er is een kandidaat voor de functie van penningmeester, dhr. M. Sauer, en dit is prettig want dan kan de dubbelrol van de secretaris vervallen.
 6. Verkiezing voorzitter. Er zijn twee kandidaten die zich aangemeld hebben. Dhr. G. Scholten, respectievelijk de voorzitter van de afdeling Noord-Holland, en mevrouw L. Wesselius, voorzitter van de afdeling Amsterdam. Wij vinden het belangrijk om deze verkiezing ook te laten plaats vinden want dan kan de secretaris nog een jaar de nieuwe voorzitter inwerken. Mocht je dit later doen dan wordt de tijd voor inwerken tot het vertrek van de secretaris wel erg kort. We stellen voor om de voorzitter te kiezen voor 2+2 jaar met een evaluatie na het tweede jaar omtrent de inzet van het aantal dagen voor de voorzitter.

 

Als CB denken wij dat we dit op deze manier goed kunnen organiseren en nemen onze verantwoordelijkheid dat niet alles volgens de statuten gaat. Natuurlijk zijn de statuten heilig voor een vereniging maar we zijn door de pandemie genoodzaakt om creatief te zijn. In deze tijd wordt alles wat ooit vast was nu vloeibaar.

Wij hopen op deze manier met u als afdelingen de noodzakelijke verenigingszaken te regelen en daarom hebben we van tevoren met de afdelingsvoorzitters hierover gesproken en hun goedkeuring gevraagd en gekregen.

Ook heeft het CB besproken met de voorzitters om weer een adviesorgaan als bijvoorbeeld een Ledenraad in te richten waar een aantal 5 tot 7 afdelingsbestuurders inzitten die 4 x per jaar bijeenkomen om met het CB te brainstormen over allerlei zaken. We gaan dit eerst als een pilot uitwerken en formaliseren dit ook later in het jaar op een ALV.

We hopen u zo eerst voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met de secretaris.

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

Namens het Centraal Bestuur

Martie Bleeker – Steenstra,
secretaris/penningmeester

 

Agenda

 

100ste ALGEMENE LEDENVERGADERING

Te houden op maandag 8 maart 2021 van 10.00 – 14.00 uur

Locatie: Hotel van der Valk te Harderwijk
(Leuvenumseweg 7, 3847 LA Harderwijk, 0341-801010)

 

 1. Opening door de ad-iterim voorzitter, de heer P. Reudink
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen financieel jaarverslag CVAH 2020
  a. bijdrage Raad van Advies
 4. Vaststellen Begroting 2021
  a. bijdrage Raad van Advies

                        Lunch

     5. Verkiezing voorzitter
De heer H. Achterhuis, aftredend en niet herkiesbaar
Kandidaten: de heer G. Scholten, afdeling Noord Holland Noord
mevrouw. L. Wesselius, afdeling Amsterdam
Overdracht van de voorzittershamer

 1. Verkiezing portefeuille Penningmeester
  Kandidaat: De heer M. Sauer, afdeling Limburg
 2. Rondvraag
 3. Sluiting.

 

 

Lockdown verlengd, er komen aanvullende steunmaatregelingen!

Er komen aanvullende steunmaatregelingen. Rutte noemde dat de verlenging van de lockdown een lastige boodschap is voor ondernemers. Ook werd het belang van levendige dorpskernen en binnensteden genoemd. Markten met food en non food hebben een grote bijdrage hierin. De precieze uitwerking van de aanvullende maatregelingen is nog onbekend. We hadden gehoopt dat er al een concrete uitwerking zou zijn. We blijven druk opvoeren en leveren onze input voor een passende regelingen voor de getroffen ambulante ondernemers. Jullie kunnen op onze inzet blijven rekenen.

Als CVAH pleiten wij net als de andere MKB-organisaties voor:

1. Beschouw bij de NOW ook het ondernemersloon als loon. De ambulante ondernemer zonder personeel heeft, bij alle doorlopende kosten, gedurende de lockdown geen fatsoenlijk inkomen.

2. Geef een ondernemer zelf de keuze over welke periode van drie maanden hij/zij een TVL-vergoeding kan aanvragen.

3. Maak het voor Ambulante ondernemers die nu niet op de markten mogen staan mogelijk om voor een VGD-opslag in aanmerking te komen, ook als men geen gebruik maakt c.q. niet in aanmerking komt voor de TVL-regeling.

4. Als laatste pleiten wij voor het opnieuw instellen van de TOGS regeling maar dan nu alleen voor de getroffen ondernemers die niet mogen staan op de markten. Dit is de meest eenvoudige regeling en dan hebben de ondernemers in ieder geval geld voor de dagelijkse levensbehoeften.

Of hanteer weer het systeem dat alle ambulante ondernemers mogen werken omdat we in de frisse buitenlucht staan.