Tweede pakket corona noodhulp gelanceerd

Gisteren berichtten we u nog over de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het MKB. Nu kunnen bedrijven naar verwachting ook een nieuwe NOW-subsidie aanvragen vanaf maandag 6 juli bij het UWV. Het scala aan steunmaatregelen is inmiddels zo divers en complex dat je dit nauwelijks nog op eigen houtje kunt overzien en aanvragen. Werk daarom nauw samen met uw boekhouder of accountant om er voor te zorgen dat u het maximale aan hulp krijgt. Het is natuurlijk doodzonde om geld te laten liggen.

De eerste ronde steunmaatregelen hadden met name betrekking op een noodloket voor € 4.000, een bijstandsuitkering voor ondernemers en compensatie voor loonkosten. Daarnaast is het eenvoudiger om een lening te krijgen bij banken en kan een ondernemer uitstel van betaling aanvragen voor vele belastingen.

De tweede ronde coronamaatregelen geeft nog meer ruimte en er wordt beter gekeken naar denkfouten in de eerste ronde. Voor deze tweede ronde heeft het kabinet een bedrag van ruim 13 miljard euro uitgetrokken, een flinke smak geld. De belangrijkste maatregelen in dit tweede steunpakket zijn de volgende:

NOW regeling tweede ronde

 1. NOW regeling blijft bestaan, nieuwe aanvraag vanaf 6 juli 2020. De aanvraag moet voor 7 september 2020 worden ingediend. Geadviseerd wordt om de aanvraag niet te vroeg in te dienen (als dit qua liquiditeit kan), u heeft dan namelijk een beter beeld van de omzetdaling.
 2. Referentiemaand wordt aangepast naar maart 2020 (in plaats van januari 2020).
 3. De omzetdaling in juni, juli, augustus en september 2020 moet ten minste 20% zijn.
 4. Speciale regeling voor seizoenbedrijven die in maart 2020 een hogere loonsom hebben dan in januari 2020. Voor de tweede NOW regeling wordt het loon gerelateerd aan het loon in maart 2020 (in plaats van januari 2020).
 5. Werkgever met geen loonkosten in januari 2020 en wel loonkosten in maart 2020 komen voor de (eerste) NOW regeling in aanmerking.
 6. Verhoging opslag NOW regeling van 30% naar 40%. Hierdoor derhalve meer compensatie van loonkosten.
 7. Als u een NOW aanvraag heeft gedaan kunnen uw naam (en de verleende voorschotten) openbaar worden gemaakt. Dit zal vanaf eind juni 2020 op de internetsite van het UWV geschieden.
 8. Als u een bedrijf heeft overgenomen komt er een speciale regeling.
 9. Ook bedrijven die voor 1 februari 2020 zijn gestart kunnen gebruik maken van de NOW regeling.
 10. Accountantsverklaring wordt verplicht als de NOW subsidie € 125.000 of meer heeft bedragen (voorschot € 100.000).
 11. Aanvragen voor eerste NOW regeling moeten voor 5 juni 2020 zijn ingediend en dus niet voor 31 mei 2020.
 12. Als er in januari 2020 een dertiende maand is uitbetaald geldt deze niet voor de uiteindelijke loonsom. Of dit ook voor bonussen zal gelden is onduidelijk.
 13. Als gebruik wordt gemaakt van NOW 2.0 mogen er in 2020 geen bonussen, dividenden worden uitgekeerd en/of aandelen worden ingekocht. Dit geldt enkel voor bonussen/ dividenden aan de directie of het bestuur. Reguliere bonussen aan werknemers zijn wel toegestaan.
 14. Als u gebruikt maakt van de NOW 2.0 moet u werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Voor de scholingskosten komt in juli 2020 een subsidie.
 15. Ontslag i.v.m. bedrijfseconomische redenen wordt onder de NOW 2.0 niet meer gestraft, de NOW wordt – i.v.m. een lager loon – wel verlaagd. Bij ontslag van meer dan 20 werknemers (door bedrijfseconomische omstandigheden) is overleg met de vakbond verplicht. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen in de periode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.

 

De verschillen tussen beide regelingen zijn hieronder naast elkaar gezet:

 

  NOW Regeling 1.0  NOW regeling 2.0
Omzetverlies Minimaal 20% over 3 maanden Minimaal 20% over 4 maanden
Aanvraag  1 maart en voor 5 juni  Aanvraag voor 30 september
Vergoeding  Maximaal 90% loonkosten  Maximaal 90% loonkosten
Referentiemaand  Januari of gem. maart – mei  maart 2020
 Loon vergoeding  3 maanden  4 maanden
Opslag loon  30%  40%
Korting ontslag  50% bij bedr ec ontslag  bij meer dan 20 werkn 5%
Voorw. ontslag  Geen  overleg vakbond
Aanvraag bij  UWV  UWV vanaf 6 juli 2020
Voorwaarden bestuur  Geen (tenzij werkmij regeling)  Geen dividend of bonus uitkeren
Accountantsverklaring  vanaf 125.000 subsidie  vanaf 125.000 subsidie
Deskundigenverklaring  25.000 – 125.000  25.000 – 125.000

TOZO 2.0 regeling

 1. De TOZO regeling wordt verlengd met 3 maanden.
 2. De TOZO 2.0 regeling kunt u vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020 aanvragen.
 3. Er gaat voor TOZO 2.0 wel een partner inkomenstoets gelden. Het inkomen van de partner wordt derhalve meegenomen bij de beoordeling of een ondernemer recht heeft op de TOZO 2.0 . Bij inkomen boven het sociale minimum is er geen recht op een uitkering. Zie schema hieronder:

 

  TOZO 1.0   TOZO 2.0
Uitkering voor  ZZP, ondernemer en DGA  ZZP, ondernemer en DGA
Vermogenstoets  Nee  Nee
Uitkering  1.500 gehuwd en 1.050 alleenstaand  Idem
 Inkomen partner  Niet relevant  Wel relevant
 Gestart voor  1 januari 2020  17 maart 2020
 Urencriterium  Ja min 1.225 uur, 23,5 per week  Idem
 Looptijd  tot 1 juni 2020  1 juni – 30 september 2020
 Aanvragen bij  Gemeente tot 1 juni  Gemeente vanaf 1 juni

TOGS 2.0 regeling

 1. Er was een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 via SBI codes bepaalde bedrijven. Deze regeling wordt verhoogd. Voorwaarden zijn nog niet helemaal duidelijk.
 2. Voor sommige sectoren wordt het bedrag van deze regeling voor de komende 4 maanden (vanaf juni 2020) verhoogd tot € 50.000 belastingvrij, dit is een totaalbedrag voor de komende 3 maanden.
 3. De hoogte is afhankelijk van de omzetderving, vaste lasten en de omvang van het bedrijf.
 4. De werkgever mag maximaal 250 werknemers in dienstbetrekking hebben.
 5. De werkgever moet een omzetverlies hebben van 30%.
  TOGS Regeling   TVL Regeling
Werknemers  maximaal 250  maximaal 250
Periode  loopt tot 15 juni 2020 1 juni – 30 september 2020
Omzetverlies  niet relevant  30% of meer
Tegemoetkoming  4.000 euro eenmalig  maximaal 50.000 euro in 4 maanden
Aanvraag via?  RVO  RVO
SBI code relevant  Ja, lijst website RVO  Ja, lijst website RVO
Aanvraag voor?  voor 26 juni 2020  Vanaf media juni 2020
Invloed NOW  Nee  Ja, subsidie is omzet voor NOW regeling
Waarvoor?  Algemeen  Vaste lasten zoals huur, lease etc

Belastingmaatregelen 2.0

 1. Uitstel van betaling wordt verlengd tot 1 oktober 2020, deze regeling ziet op de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
 2. Boetes hoeven niet te worden betaald.
 3. Bij uitstel langer dan 3 maanden verklaren dat er geen bonussen of dividenden worden uitgekeerd over 2020 en ook geen aandelen worden ingekocht
 4. Uitstel wordt verkregen mits er geen bonussen en dividenden worden uitgekeerd in 2020 (ook geen inkoop van eigen aandelen).
 5. Overige maatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2020 (zoals BTW vrijstelling, urencriterium en pauze hypotheekverplichting aflossen).
 6. Versoepeling urencriterium wordt verlengd.
 7. Bijzonder uitstel voor BPM vanaf 1 juni 2020 bij auto die in mei 2020 op naam is gezet.
 8. Betaalpauze hypotheek blijft tot 1 september 2020 in stand.

Overige maatregelen 2.0 corona pakket

 1. Krediet verruimingsregelingen lopen door, dit geldt voor de BMKB, GO, KKC en SEED regelingen. Ook de COL regeling wordt verlengd en qua budget verhoogd.

 

*Bronnen gebruikt voor dit artikel:

Overige maatregelen corona 2.0

Wijziging NOW regeling noodpakket 2.0

TOZO regeling 2.0

Kamerbrief 20 mei 2020 inzake 2.0 corona

 

Nieuwe steunmaatregelen vanaf morgen aan te vragen

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf morgen de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van €50.000 voor juni tot en met september 2020.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd dat de TVL vanaf dinsdag 30 juni 2020, 9.00 uur – morgen dus – wordt geopend, nu de Europese Commissie de regeling heeft goedgekeurd. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming, die onderdeel is van het tweede noodpakket van het kabinet, aanvragen via de website www.rvo.nl/tvl

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): ‘Voor veel bedrijven betekent de coronacrisis dat ze alles op alles moeten zetten om overeind te blijven. Daarom steunt het kabinet ondernemers waar het kan, om te proberen zoveel mogelijk ontslagen en faillissementen te voorkomen. De eerdere gedwongen sluiting en huidige beperkingen voor specifieke sectoren vanuit het kabinet, hebben nog steeds grote impact. Daarom steunen we die bedrijven via de TVL. En compenseren de lagere omzet, terwijl hun vaste lasten doorlopen.’

Voorwaarden TVL

Mkb-ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven moeten van juni t/m september 2020 minimaal 30 procent omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten van de omzet is minimaal €4000. Van dat deel wordt maximaal 50 procent gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal €1000 en maximaal €50.000. De regeling is eenmalig aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.

Pot van 1,4 miljard euro

Er is circa €1,4 miljard gereserveerd als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor de TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC, SEED Capital) lopen ook door. Ook is er de tweede tranche (200 miljoen euro) van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups).

Waar kunnen u terecht?

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is vanaf dinsdag 30 juni via www.rvo.nl/tvl aan te vragen. Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via www.belastingdienst.nl/coronavirus. 

 

Braderieën en jaarmarkten weer toegestaan, maar hoe dan?

Iedereen is opgelucht dat het kabinet de coronamaatregelen verder versoepelt. Dat geeft ondernemers in tal van sectoren eindelijk weer meer lucht. Essentieel is wel dat TNO, in opdracht van het kabinet, nu snel onderzoek doet naar de mogelijkheden om op een verantwoorde manier ook van de 1,5 meter regel te kunnen afwijken, zoals VNO-NCW en MKB-Nederland in een gezamenlijke verklaring bepleiten. Dat is snel nodig want het zal in de praktijk een hele lastige, zo niet onmogelijke klus worden om jaarmarkten en braderieën te organiseren zonder versoepeling van die anderhalf meter eis.

Versoepeling 1,5 meter regel

Minister Grapperhaus heeft TNO opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar ventilatie in zalen en horeca en of het mogelijk is om de 1,5 meter onder voorwaarden buiten en in goed geventileerde ruimten op een verantwoorde manier aan te passen. Er is goede hoop dat de anderhalf meter eis voor evenementen die buiten plaats vinden, straks kan worden losgelaten. Als dat straks daadwerkelijk wordt afgekondigd, staan alle seinen op groen voor marktevenementen en kan onze branche zonder beperkingen aan de slag.

Snel duidelijkheid

VNO-NCW voorzitter Hans de Boer wil dat het kabinet binnen drie weken duidelijkheid geeft over de handhaving van de 1,5 meter maatregel, zodat het zomerseizoen voor bepaalde ondernemers nog enigszins kan worden gered. Anders keert de wal het schip en is het voor veel ondernemers alsnog te laat.’

positief

Vooralsnog is er alle reden om blij te zijn met de aangekondigde versoepeling. Het geeft veel collega’s weer lucht en een reden om van de bank af te komen. De CVAH is verheugd dat ook voor de kermisbranche weer hoop gloort aan de horizon. Deze ondernemers hebben tot nu toe alleen maar tegenslag gekend. Het is verheugend nieuws dat zij ook eindelijk weer de mouwen mogen opstropen.

Verkiezing Beste Markt van Nederland 2020 afgelast

Het zal de meesten van u niet verbazen; als gevolg van de corona-uitbraak is verkiezing voor dit jaar afgelast en wordt deze doorgeschoven naar 2021. De veiligheidsmaatregelen die markten in acht moeten nemen, zijn nu even belangrijker dan een mooie uitstraling.

Helaas gaat om die reden de populaire verkiezing voor de tweede achtereenvolgende keer niet door. En dat is bijzonder teleurstellend te noemen, want de verkiezing Beste Markt van Nederland is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een populair evenement die elk jaar veel media-aandacht trekt en de Nederlandse weekmarkt weer even op de kaart zet. De genomineerde markten trekken steevast meer publiek, waardoor ondernemers op de genomineerde markten hele leuke omzetten draaien.

Voor degenen die de datum al genoteerd hadden in hun agenda: 8 oktober kan worden geschrapt. Op deze dag stond de uitreiking van de prijs aan de winnaar gepland, samen met de uitreiking van de prijs van de Beste Binnenstad van Nederland. Ook die is afgelast.

Volgend jaar een nieuwe ronde met nieuwe kansen!

Brief CVAH aan alle gemeentes : Geef braderieën, jaarmarkten en seizoensmarkten de ruimte.

Namens de landelijke CVAH, de brancheorganisatie voor de ambulante handel, vraag ik uw aandacht voor het volgende:

In deze onzekere tijden van Corona zijn we ons bewust dat we te maken hebben met maatregelen om verspreiding van het Covid19 virus tegen te gaan en dat we ons hebben te houden aan de regels opgesteld door de overheid. Dat willen wij natuurlijk ook want gezondheid is het belangrijkste wat we hebben voor de ondernemers, hun gezinnen, de consumenten enz.

Er is door het out break managementteam geadviseerd om alle evenementen georganiseerd via een evenementen vergunning in ieder geval geen doorgang te laten vinden tot 1 september.

U als gemeente en wij als belangenvereniging weten dat er natuurlijk een heel groot verschil is tussen grootschalige evenementen en kleinschalige evenementen.

Veel van de jaarlijkse activiteiten in diverse gemeentes zijn eigenlijk braderieën, jaarmarkten en seizoenmarkten en hebben geen enkel vergelijk met evenementen als pink-pop, zwarte cross enz.

Nu uit het verloop van het Covid19 virus blijkt dat er toch soepeler omgegaan kan worden met bepaalde restricties willen wij graag bij u de kleinschalige activiteiten in uw gemeente onder de aandacht brengen. In het hele land hebben we met elkaar bewezen dat we heel goed in staat zijn om markten met de 1,5 meter restricties goed te kunnen organiseren. Ook zijn we ons allen bewust dat dit nog wel een tijdje zal duren. Daarom denken wij ook dat we nu met elkaar kunnen kijken hoe we dit soort plaatselijke activiteiten, wat vaak een lokale jaarmarkt of seizoenmarkt is maar heel belangrijk is voor steden en dorpen, kunnen realiseren. We zouden dit kunnen organiseren via een tijdelijke marktvergunning of een (bruikleen) overeenkomst en dan net als met de markten goede afspraken en regels met elkaar afspreken.

De regering heeft bewust een uitzondering gemaakt voor markten en dit geldt net zo goed voor dit soort activiteiten wat jammer genoeg tot nu toe wordt georganiseerd via een evenementen vergunning. De voorgenomen versoepeling per 1 juli zijn volgens de routekaart samenkomsten tot maximaal 100 personen in een keer toegestaan (let op ook voor georganiseerde samenkomsten).

Bezoek aan winkels, markten, bibliotheken, pretparken ,dierentuinen, musea en presentatie instellingen kan, mits bezoekers en werknemers te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. De beheerders van deze locaties zijn ervoor verantwoordelijk plannen te maken waarmee ze er onder andere voor zorgen dat de 1,5 meter afstand bewaard blijft.

We willen met elkaar de consumenten een veilig vermaak aanbieden in de buitenlucht en doordat veel mensen, ook tijdens de vakanties, in Nederland zullen blijven willen we natuurlijk hier op inspelen. Ook de ondernemers die een plaats innemen op dit soort activiteiten willen ook heel graag weer aan de slag om een boterham te verdienen. Dit mes snijdt dan aan twee kanten. Ook de ondernemers op deze markten zijn flexibel en kunnen zich heel goed aanpassen aan de opgelegde regels.

Graag willen wij met u van gedachten wisselen over hoe we dit veilig kunnen organiseren. Onze lokale afdelingen, regiobestuurders, regiomanager en centraal bestuurders staan voor u klaar.

Een telefoontje naar ons kantoor en wij zorgen dat iemand met u gaat sparren en mee helpen om dit te organiseren.

Met vriendelijke groet,
Namens het Centraal Bestuur

M. Bleeker – Steenstra, secretaris/penningmeester