Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn.

De banken willen ook consumenten helpen die door de coronacrisis hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Voor hen is geen gezamenlijke maatregel aangekondigd, maar zij kunnen contact opnemen met hun bank voor een “passende oplossing”.

Beperkingen maken marktondernemers creatief!

Goethe wist het zo mooi te omschrijven: “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, vrij vertaald “In de beperking toont zich pas de meester.” Dat geldt ook voor menig marktondernemer in crisistijd. Je wilt verkopen, maar tegelijkertijd ook de richtlijnen van de overheid naleven en er voor zorgen dat klanten voor je kraam geen risico lopen. En dat kan al met een heel eenvoudig stoepkrijtje, zie foto’s!

 

Kabinet komt met forse steunmaatregelen

Goed nieuws, de overheid schiet ondernemers te hulp met een enorm pakket aan steunmaatregelen vanwege het coronavirus. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket in de derde week van maart aangekondigd bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen vanuit het kabinet.

“We laten niemand in de steek”

De bewindspersonen laten gezamenlijk weten: “In de eerste plaats is het essentieel dat elke Nederlander de gezondheidsbesluiten en -adviezen steeds opvolgt. Die maatregelen hebben tegelijkertijd grote impact op ondernemers van klein tot groot, in alle sectoren. We laten hen niet alleen. Met dit nieuwe pakket krijgen ze extra ondersteuning. Het kabinet vereenvoudigt bovendien ook toegang en versoepelt voorwaarden, zodat personeel en zelfstandigen zoveel mogelijk hun werk behouden.”

Staatsschuld

Het kabinet volgt de situatie nauwgezet en heeft daarover steeds contact met ondernemersorganisaties, sociale partners en banken. Gezonde overheidsfinanciën en begrotingsafspraken zorgen er voor dat het kabinet als gevolg van dit pakket niet meteen hoeft te bezuinigen. Er wordt gekozen om de staatsschuld te laten oplopen, dat kan, omdat in goede tijden de schuld naar beneden is gebracht.

Dit zijn de aangekondigde maatregelen:

 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

 1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

 1. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

 1. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is

 1. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

 1. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

 1. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

 1. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van EZK. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via www.belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van SZW worden zo spoedig mogelijk opengesteld. Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

Belangrijkste maatregelen getroffen ondernemers

 • Er komt een noodloket voor hard getroffen sectoren. Het loket biedt een vaste tegemoetkoming van 4.000 euro per maand. De voorwaarden voor welke typen bedrijven hiervoor in aanmerking komen wordt nog bekendgemaakt.
 •  Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling voor zzp’ers om hun inkomen aan te vullen tot een ‘maatschappelijk minimum’. Dit kan in vier weken worden geregeld en het geld hoeft niet te worden terugbetaald.
 • De regeling voor werktijdverkorting wordt veranderd in een noodfonds, vanwege het grote aantal van 78.000 aanvragen tot nu toe. De tegemoetkoming gaat in per 1 maart, dus met terugwerkende kracht. Maximaal 90 procent van de loonsom wordt vergoed in de nieuwe regeling, waar dit eerder 70 procent was. Voorwaarde is wel dat er geen personeel wordt ontslagen en de lonen worden doorbetaald. De oude regeling wordt stopgezet.

Zodra er meer bekend waar marktondernemers zich kunnen aanmelden voor deze regelingen, wordt dit geplaatst.

OPROEP! CONCEPT BEZWAARSCHRIFT- BEZWAAR MAKEN TEGEN BESLUITEN VAN GEMEENTEN TOT AFGELASTING VAN MARKTEN I.V.M. CORONAVIRUS

Zodra u verneemt dat een gemeente de markten/standplaatsen sluit dan adviseren wij per direct bezwaar te maken tegen de besluiten van gemeenten tot afgelasting van de markten en de gemeenten daarvoor aansprakelijk te stellen. De leden van de CVAH kunnen gebruik maken van ons concept bezwaarschrift. Bent u lid en wilt u gebruik maken van ons concept bezwaarschrift neem dan telefonisch contact op met onze juriste Aygül Şen van het juridisch loket telefoonnummer 036-5409945 of via mail juridischloket@cvah.nl Zij zorgt dat u z.s.m. het concept ontvangt en indien gewenst voor aanvullende advies.

Wilt u ook het concept bezwaarschrift ontvangen/ advies en of behandeling bij bestuursrechtelijke geschillen, wordt dan lid van de Centrale Vereniging voor de Ambulante handel. U kunt hiervoor contact opnemen met onze ledenadministratie op telefoonnummer 036-5409945 of via e-mail cvah@cvah.nl