Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:
Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.

Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.

Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.

Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers

Bericht van rvo.nl:

Bent u als ondernemer getroffen door overheidmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis? Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood. Nog niet alle details van de regeling zijn bekend.

Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft genomen hebben enorme consequenties voor een aantal sectoren in het bijzonder. Ondernemers in de horecasector hebben de deuren verplicht moeten sluiten. In de culturele sector geldt hetzelfde voor veel ondernemers, en zijn buitenlandse tournees of producties onmogelijk. Organisatoren van evenementen hebben evenementen moeten annuleren of verplaatsen. Ook in de reisbranche loopt de omzet hard terug.

Als gevolg hiervan lopen bedrijven in deze sectoren gedurende deze periode veel inkomsten mis. Ook zijn er soms extra (administratieve) kosten, bijvoorbeeld voor het terugbetalen van kaartjes voor geannuleerde evenementen. De vaste lasten lopen intussen gewoon door, en uitgaven zijn in veel gevallen al gedaan. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is.

Tegemoetkoming van € 4.000
Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen.

U vindt de link hier:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis.
Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk: maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum, daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.
De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal € 1.500,31 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.
De Torzo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Hoe gaat de regeling eruit zien?
Ondersteuning kun je aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en wordt uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd.

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:
De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand. Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?
De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.
Meer specifiek gelden de volgende eisen: gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Regeling nog niet van kracht!
De regeling is nog niet van kracht dus gemeenten kunnen nog niet beschikken. Wel kunnen zij aanvragen in behandeling nemen. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.

Hoe vraag je aan?
Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) werkt nu aan de regeling (AMvB) en verwacht uiterlijk 25 maart meer details te kunnen bieden. De officiële regeling zelf is er dan nog niet, vanwege de procedures die eraan verbonden zijn.

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Bericht van het UWV:

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.
Tegemoetkoming voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Wij werken eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

U vindt de link hier: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx

 

Verbod markten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond blijft van kracht, rest van het land niet

Het verbod op de buitenmarkten in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond blijft van kracht. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank vanmiddag bekend gemaakt. De CVAH had namens de marktkooplieden in beide gemeenten bezwaar gemaakt tegen het plotselinge verbod.

Overwegingen van de rechter

De rechter heeft vandaag laten weten dat het verzoek tot een voorlopige voorziening is afgewezen, omdat het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zich richt tegen de Noodverordening COVID-19 welke is uitgevaardigd door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Een noodverordening bevat naar de mening van de rechter algemeen verbindende voorschriften zodat deze reeds om die reden niet als een besluit kan worden aangemerkt waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Geen uitspraak

Met andere woorden, een Noodverordening telt zo zwaar dat daarop kennelijk geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt. De rechter heeft dus geen uitspraak gedaan over de maatschappelijke rol van een markt. Ook niet of de markt wordt aangemerkt als noodzakelijke voorziening voor de voedseldistributie en net zo moet worden beschouwd en behandeld als een supermarkt.

Is de uitspraak bindend voor het hele land?

Nee. De uitspraak geldt alleen voor markten die liggen in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. In de rest van het land kunnen markten dus gewoon doorgaan, zolang deze niet zijn verboden door de aldaar geldende autoriteiten.

Veiliger dan supermarkt

De CVAH is en blijft van mening dat het risico op besmetting op een warenmarkt kleiner is dan in een supermarkt, wat door Belgische experts is bevestigd. De Noodverordening welke vorige week in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is ingesteld is ons inziens voorbarig geweest. Het feit dat in het overgrote deel van ons land géén noodverordening is ingesteld, zegt genoeg.

En nu?

Ondanks de teleurstellende uitspraak van de rechter, blijft de CVAH zit tot het uiterste inspannen om daar waar mogelijk, markten gewoon door te laten gaan. De warenmarkt is een belangrijke pijler in de totale voedseldistributie en dus van essentieel belang voor de gehele Nederlandse bevolking. Als het aan de CVAH ligt gaan de markten dus gewoon door tenzij er hele goede gronden zijn om deze te verbieden. De CVAH is trots op haar leden die zich in deze crisistijd blijven inzetten voor het Algemeen Belang.