100ste ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 8 MAART 2021

 

Aan: alle CVAH-afdelingen                               Zeewolde, 12 januari 2021

Betreft: Congres 2021

Geachte afdelingsbestuurders, beste collega’s,

Graag informeren wij jullie over de volgende zaken. Door De Covid-19 pandemie kunnen wij natuurlijk niet een Algemene Ledenvergadering houden op de gebruikelijke manier. Ook denken wij dat dit ook nog niet in juni kan en houden er rekening mee pas op zijn vroegst in oktober-november. Dit vergt toch een creatieve oplossing om de continuïteit in de Vereniging te waarborgen.

Wij hebben op 2 momenten overleg gevoerd met diverse afdelingsvoorzitters en in die gesprekken zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verstandig is om een vergadering te beleggen waarin alleen de jaarcijfers, de begroting en de verkiezingen behandeld gaan worden.

Wij gaan dit doen met 1 bestuurder, voorzitter of secretaris, van de afdelingen en dan wel lijfelijk bij Van der Valk in Harderwijk. De voorzitters spraken duidelijk uit dat ze dit liever doen dan digitaal vergaderen.

Waar lopen we dan tegen aan wat niet geheel volgens de statuten gaat:

 1. Als afdelingen kunt u van tevoren geen ledenvergadering houden. Wel kunt u de zaken bespreken in uw eigen afdelingsbestuur. Wij zullen zorgen dat u ruim van tevoren over de stukken kunt beschikken.
 2. Als Afdeling kunt u op een later moment in het jaar een ledenvergadering beleggen waarin u verantwoording achteraf geeft van uw beslissingen. De meeste afdelingen vragen voordat ze naar een ALV gaan van tevoren een mandaat en die is in deze bijzondere omstandigheden ook nog geldig voor dit jaar.
 3. Uw financiële stukken worden besproken op de ledenvergadering en dan geeft een kascommissie fiat op uw cijfers. Ook dit kan dan niet op deze manier. Het CB stelt voor dat u toch twee leden van uw afdeling vraagt om de kascommissie te zijn. Lukt dit niet dan vinden wij het ook voldoende dat de voorzitter en de secretaris tekenen voor de cijfers. Zo kunnen de afdrachten gewoon uitgekeerd worden.
 4. Het CB biedt u per eerst mogelijke ALV de voorstellen aan van de afdelingen die nu al voorstellen hebben ingediend. Wij denken dat je echt met elkaar in breder verband over de voorstellen moet discussiëren. Ook bieden wij dan nog de mogelijkheid om twee manden voor de mogelijke datum opnieuw voorstellen in te dienen. Ook het CB dient geen voorstellen in om een eerlijk speelveld te houden.
 5. Verkiezing penningmeester. Er is een kandidaat voor de functie van penningmeester, dhr. M. Sauer, en dit is prettig want dan kan de dubbelrol van de secretaris vervallen.
 6. Verkiezing voorzitter. Er zijn twee kandidaten die zich aangemeld hebben. Dhr. G. Scholten, respectievelijk de voorzitter van de afdeling Noord-Holland, en mevrouw L. Wesselius, voorzitter van de afdeling Amsterdam. Wij vinden het belangrijk om deze verkiezing ook te laten plaats vinden want dan kan de secretaris nog een jaar de nieuwe voorzitter inwerken. Mocht je dit later doen dan wordt de tijd voor inwerken tot het vertrek van de secretaris wel erg kort. We stellen voor om de voorzitter te kiezen voor 2+2 jaar met een evaluatie na het tweede jaar omtrent de inzet van het aantal dagen voor de voorzitter.

 

Als CB denken wij dat we dit op deze manier goed kunnen organiseren en nemen onze verantwoordelijkheid dat niet alles volgens de statuten gaat. Natuurlijk zijn de statuten heilig voor een vereniging maar we zijn door de pandemie genoodzaakt om creatief te zijn. In deze tijd wordt alles wat ooit vast was nu vloeibaar.

Wij hopen op deze manier met u als afdelingen de noodzakelijke verenigingszaken te regelen en daarom hebben we van tevoren met de afdelingsvoorzitters hierover gesproken en hun goedkeuring gevraagd en gekregen.

Ook heeft het CB besproken met de voorzitters om weer een adviesorgaan als bijvoorbeeld een Ledenraad in te richten waar een aantal 5 tot 7 afdelingsbestuurders inzitten die 4 x per jaar bijeenkomen om met het CB te brainstormen over allerlei zaken. We gaan dit eerst als een pilot uitwerken en formaliseren dit ook later in het jaar op een ALV.

We hopen u zo eerst voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met de secretaris.

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

Namens het Centraal Bestuur

Martie Bleeker – Steenstra,
secretaris/penningmeester

 

Agenda

 

100ste ALGEMENE LEDENVERGADERING

Te houden op maandag 8 maart 2021 van 10.00 – 14.00 uur

Locatie: Hotel van der Valk te Harderwijk
(Leuvenumseweg 7, 3847 LA Harderwijk, 0341-801010)

 

 1. Opening door de ad-iterim voorzitter, de heer P. Reudink
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen financieel jaarverslag CVAH 2020
  a. bijdrage Raad van Advies
 4. Vaststellen Begroting 2021
  a. bijdrage Raad van Advies

                        Lunch

     5. Verkiezing voorzitter
De heer H. Achterhuis, aftredend en niet herkiesbaar
Kandidaten: de heer G. Scholten, afdeling Noord Holland Noord
mevrouw. L. Wesselius, afdeling Amsterdam
Overdracht van de voorzittershamer

 1. Verkiezing portefeuille Penningmeester
  Kandidaat: De heer M. Sauer, afdeling Limburg
 2. Rondvraag
 3. Sluiting.